Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
vi en

TS. ĐINH VIẾT CƯỜNG

  • Họ và tên:ĐINH VIẾT CƯỜNG
  • Cơ quan:Bộ môn Cấp Thoát Nước
  • Chức vụ:Giảng viên chính
  • Điện thoại:0986176679
  • Email:cuongdv@nuce.edu.vn

Quá trình đào tạo

•    NCS: từ năm 2017 – đến nay, Đại học Quốc gia Đài Loan
•    Thạc sỹ: từ năm 2014 – đến năm 2016, Đại học Xây Dựng
•    Đại học: từ năm 2009 – đến năm 2014, Đại học Xây Dựng

Giảng dạy    

•    Cấp thoát nước
•    Mạng lưới thoát nước mưa và nước thải
•    Điện động lực và tự động hóa trong hệ thống cấp thoát nước

Lĩnh vực nghiên cứu     

•    Công nghệ khử ion điện dung (Capacitive deionization)  
•    Công nghệ hấp phụ (Adsorption)
•    Quá trình điện hóa phân tách chọn lọc ion (Electrochemically-controlled selective separation of ions)
•    Khử muối với nhu cầu năng lượng thấp (Low energy desalination)
•    Thu hồi tài nguyên và năng lượng trong xử lý nước cấp/nước thải (Energy and resource recovery)
•    Tổng hợp và chế tạo vật liệu (Hierarchical porous carbon, mesoporous carbon, nanoporous carbon…)
•    Vật liệu sinh khối (Biochar)

Công bố khoa học    

•    Nghiên cứu trẻ xuất sắc nhất, Quỹ học bổng Quốc tế KWEF-Nhật Bản, Phát triển mái nhà xanh cho đô thị như một giải pháp quản lý nước mưa bền vững (2015)
•    Trình bày bài báo khoa học xuất sắc nhất, Hội thảo Quốc tế Biochar (2019)
Công bố khoa học     Tạp chí khoa học:
•    D.V. Cuong, Liu, N.–L., V. A. Nguyen and Hou, C.-H., Meso/micropore-controlled hierarchical porous carbon derived from activated biochar as a high-performance adsorbent for copper removal, Science of the Total Environment, 2019 (SCI-IF: 5.589)
•    Nguyen Lan Huong, Tran Hoai Son, Dinh Viet Cuong, Dang Thi Thanh Huyen, Nguyen Viet Anh, Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng vận hành hệ thống cấp nước nhà cao tầng hướng đến giảm phát thải khí nhà kính, Tạp chí Cấp thoát nước, 2018
•    Nguyen Lan Huong, Tran Hoai Son, Dinh Viet Cuong, Dang Thi Thanh Huyen, Nguyen Viet Anh, Optimization to water supply system design and operation scheme in high rise buildings, Journal of Science and Technology in Civil Engineering, 2018
•    Trần Đức Minh Hải, Trần Đức Hạ, Đinh Viết Cường, Hệ số phân hủy sinh học chất hữu cơ K1s tại sông nội đô sau khi tiếp nhận nước thải, Tạp chí Môi trường, 2017
•    Trần Hoài Sơn, Đào Anh Dũng, Đinh Viết Cường, Yonghwan Kim, Nguyễn Việt Anh, Hiện trạng sử dụng nước và nhận thức của người dân ở vùng nông thôn Đồng bằng sông Hồng, Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam, 2016
•    Đinh Viết Cường, Nguyễn Việt Anh, Đào Anh Dũng, Trần Hoài Sơn, Nguyễn Việt Anh, Mái nhà xanh – Giải pháp quản lý nước mưa bền vững, góp phần giảm úng ngập đô thị, Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam, 2016
•    Nguyễn Việt Anh, Đào Anh Dũng, Đinh Viết Cường, Trần Hoài Sơn, Nguyễn Việt Anh, Yongwhan Kim, Mooyoung Han, Thu gom sử dụng nước mưa trong công trình xanh, Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam, 2016. 

•    D.V. Cuong, Liu, N.–L., Wu, P.-C. and Hou, C.-H., Tunable and hierarchical porous carbon derived from rice husk-activated biochar for high-performance capacitive deionization, The 4th International Conference on Capacitive Deionization & Electrosorption, Beijing, China (2019).
•    D.V. Cuong, Liu, N.–L., Wu, P.-C. and Hou, C.-H., Hierarchical porous carbon derived from rice husk biochar as an eco-friendly electrode for electrosorption of inorganic pollutants in water, 2019 Biochar Symposium, Hsinchu, Taiwan.
•    Dang Thi Thanh Huyen, Nguyen Viet Anh, Dinh Viet Cuong, Cost assessment of Green roofs – Case study in Hanoi, Proceedings, International Workshop: Environmental & Architectural Design for Sustainable Development. NUCE – University of Kumamoto, Japan. Construction Publishing House, 2016.