Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
vi en

TS. PHẠM DUY ĐÔNG

  • Họ và tên:PHẠM DUY ĐÔNG
  • Cơ quan:Bộ môn Cấp Thoát Nước
  • Chức vụ:Giảng viên
  • Điện thoại:0983744556
  • Email:dongpd@nuce.edu.vn

Quá trình đào tạo

•    Tiến sỹ: 2015 – 2018, Đại học Iwate, Nhật Bản
•    Thạc sỹ: 2010 – 2013, Trường Đại học Xây dựng
•    Đại học: 2005 - 2010, Trường Đại học Xây dựng

Giảng dạy các môn học:

•    Cấp thoát nước
•    Cấp thoát nước trong công trình
•    Mạng lưới thoát nước
•    Hệ thống thoát nước

Lĩnh vực nghiên cứu     

•    Tái sử dụng nước thải và bùn thải cho sản xuất nông nghiệp
•    Quá trình xử lý nước và nước thải bằng công nghệ tiên tiến
•    Xử lý nước thải chi phí thấp
•    Thích ứng với biến đổi khí hậu

Công bố khoa học     

Sách, giáo trình

•    Nguyễn Phương Thảo, Phạm Duy Đông, Nguyễn Văn Tín, Ngô Hoàng Giang. 2019. Sách hướng dẫn đồ án môn học Cấp thoát nước bên trong công trình. Nhà xuất bản Xây dựng.
•    Dong Duy Pham, Toru Watanabe. 2017. Municipal Wastewater Irrigation for Rice Cultivation. Book chapter Current Perspective on Irrigation and Drainage, edited by Suren N. Kulshreshtha. Intech Publishing.

Bài báo khoa học

•    Pham Duy Dong, Cai Kei, Phung Duc Luc, Kaku Nobuo, Sasaki Atsushi, Sasaki Yuka, Horiguchi Kenichi, Pham Viet Dung, Watanabe Toru. 2019. Rice cultivation without synthetic fertilizers and performance of microbial fuel cells (MFCs) under continuous irrigation with treated wastewater. Water. 
•    Lanh Danh Tran, Luc Duc Phung, Dung Viet Pham, Dong Duy Pham, Masateru Nishiyama, Atsushi Sasaki, Toru Watanabe .2019. High yield and nutritional quality of rice for animal feed achieved by continuous irrigation with treated municipal wastewater. Paddy and Water Environment.
•    Pham. D. D, Kurashima. S, Kaku. N, Sasaki. A, Pu. J and Watanabe. T. 2017. Bottomto-top continuous irrigation of treated municipal wastewater for effective nitrogen removal
and high quality rice for animal feeding. Water Supply.
•    Watanabe. T, Kurashima. S, Pham. D. D, Horiguchi. K, Sasaki. A and Pu. J. 2016. Nutrient characteristics of rice for animal feed cultivated with continuous irrigation of treated municipal wastewater. Journal of Japan Society for Civil Engineers, Ser.G (in Japanese).
•    Watanabe. T, Mashiko. T, Maftukhah. R, Kaku. N, Pham. D. D and Ito. H. 2016. Rice cultivation and power generation circulated irrigation of treated municipal wastewater. Water Science and Technology.
•    Trần Đức Hạ, Nguyễn Quốc Hòa, Phạm Duy Đông,Nguyễn Tiến Toàn. 2013. Hệ thống xử lý nước lợ và nước mặn ứng dụng màng lọc nano để cấp nước ăn uống vùng ven biển. Tạp chí KHCN Đại học Xây dựng số 13/9.
•    Trần Đức Hạ, Nguyễn Quốc Hòa, Phạm Duy Đông. 2013. Ứng dụng màng lọc NF trong công nghệ xử lý nước lợ và nước mặn để cấp nước sinh hoạt vùng hạ lưu sông thu bồn. Tạp chí Cấp thoát nước số 4/6.
•    Trần Đức Hạ, Nguyễn Quốc Hòa, Phạm Duy Đông, Trần Hoài Sơn, 2012. Nghiên cứu xử lý nước lợ và nước mặn để cấp nước ăn uống bằng công nghệ có màng lọc nano trên mô hình phòng thí nghiệm. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng số 13/8.
•    Trần Hoài Sơn, Trần Đức Hạ, Nguyễn Quốc Hòa, Phạm Duy Đông, Trần Thị Việt Nga. 2012. Lựa chọn màng lọc NF và RO trong nghiên cứu công nghệ xử lý nước mặn và nước lợ để cấp nước sinh hoạt". Tạp chí Cấp thoát nước Việt nam số 1+2.