Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
vi en

TS. NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

  • Họ và tên:NGUYỄN PHƯƠNG THẢO
  • Cơ quan:Bộ môn Cấp Thoát Nước
  • Chức vụ:Giảng viên; Chủ tịch Công đoàn Khoa Kỹ thuật Môi trường
  • Điện thoại:0983.966.671
  • Email:phuongthaodhxd@gmail.com

Quá trình đào tạo

•    Tiến sỹ: từ năm 2009– đến năm 2017, Đại học Xây dựng
•    Thạc sỹ: từ năm 2004 – đến năm 2007, Đại học Xây dựng
•    Đại học: từ năm 1998 – đến năm 2003, Đại học Xây dựng

Giảng dạy các môn học:

•    Môn học Cấp thoát nước trong nhà và công trình
•    Môn học Mạng lưới cấp nước
•    Môn học Cấp nước và Vệ sinh nông thôn

Lĩnh vực nghiên cứu     

•    Lĩnh vực: Xử lý bùn cặn
•    Lĩnh vực: Thiết kế Cấp thoát nước trong công trình xanh

Công bố khoa học     

1. Nguyễn Phương Thảo, 2019. Đề xuất các giải pháp thiết kế cấp thoát nước trong thiết kế công trình xanh. Tạp chí Xây dựng. T1/2019.
2. Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Việt Anh, 2014. Xử lý phân bùn bể tự hoại  bằng phương pháp phân hủy kỵ khí, thu hồi Biogas. Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng. Số 20, T9/2014.
3. Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Việt Anh, 2014. Xác định các thông số động học của quá trình phân hủy kỵ khí kết hợp bùn bể tự hoại và rác hữu cơ
 với phần mềm GPS-X. Tạp chí Xây dựng. T6/2014.
4. Nguyễn Việt Anh, Dương Thu Hằng, Vũ Thị Minh Thanh, Nguyễn Phương Thảo, 2014. Đánh giá khả năng xử lý kết hợp để  nâng cao hiệu quả khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật và thu hồi tài nguyên từ chất thải đô thị. Tạp chí Cấp thoát nước, số 1+2 (93+94) 2014.
5. Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Phương Thảo, Đào Thị Minh Nguyệt, Vũ Thị Hoài Ân, Vũ Thị Minh Thanh, 2013. Tiết kiệm và tận thu năng lượng trong hệ thống cấp thoát nước. Tạp chí Cấp thoát nước, số 1+2 (88+89). T1+3/2013.3.
6. Nguyen Viet Anh, Duong Thu Hang, Thai Manh Hung, Nguyen Phuong Thao, Zeig C., Wagner M., Yasui H., 2012. Anaerobic co-digestion of organic waste and septic tank sludge at thermophilic condition. In the proceedings of International conference on sustainable concepts for industrial wastewater treatment and industrial zones management, October 10-11th, 2012- Hanoi, Vietnam.
7. Nguyễn Việt Anh, Dương Thu Hằng, Thái Mạnh Hùng, Nguyễn Phương Thảo, Zeig C., Wagner M., Yasui H., 2012. Kết quả nghiên cứu xử lý kết hợp bùn bể tự hoại và rác hữu cơ bằng phương pháp xử lý kỵ khí ở chế độ lên men nóng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50 (2B), 2012, trang 61-71.
8. Nguyễn Việt Anh, Dương Thu Hằng, Thái Mạnh Hùng, Nguyễn Phương Thảo, Zeig C., Wagner M., Yasui H., 2012. Xử lý kỵ khí kết hợp bùn bể tự hoại và rác hữu cơ ở chế độ lên men nóng (55oC). Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50 (1C), 2012, trang 9-17.
9. Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Việt Anh, Hidenari Yasui, 2012. Đánh giá khả năng xử lý kết hợp bùn bể tự hoại và rác hữu cơ bằng phương pháp xử lý kỵ khí ở hai chế độ lệ men ấm và lên men nóng. Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam, số 4 (76)- T7/2012.
10. Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Việt Anh, Hidenari Yasui, 2012. Ứng dụng phần mềm GPS-X mô phỏng quá trình xử lý bùn từ trạm xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kỵ khí. Tạp chí Cấp thoát nước, số 4 (85). T6/2012.