Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
vi en

TS. DƯƠNG THU HẰNG

 • Họ và tên:DƯƠNG THU HẰNG
 • Cơ quan:Bộ môn Kỹ thuật Nước-Môi trường Nước, Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
 • Chức vụ:Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu
 • Điện thoại:+ 84 49 36 486 399
 • Email:hangdt@huce.edu.vn

 

Qúa trình đào tạo:

2016-2021

Tiến sĩ, chuyên ngành Công nghệ Môi trường

Trường Đại học Tổng hợp và Nghiên cứu Wageningen, Hà Lan.

Địa chỉ: Axis-Z (building 118) - Bornse Weilanden 9, 6708 WG Wageningen

Địa chỉ thư: P.O. Box 17/6708 WG/Wageningen/The Netherlands

2007 – 2009:

Thạc sỹ, chuyên ngành Thoát nước và Vệ sinh Môi trường (chương trình Tiếng Anh): Tốt nghiệp loại Xuất sắc

Trường Đại học tổng hợp Ghent (Vương quốc Bỉ). Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học,

2009:

Chứng chỉ đào tạo về Công nghệ tiên tiến xử lý và Quản lý bùn thải (chương trình Tiếng Anh)

Trường Đại học tổng hợp Barcelona và Nhóm nghiên cứu về Công nghệ Sinh học (Tây Ba Nha)

2007-2008:

Chứng chỉ đào tạo về Nghiên cứu các Nước có cốt địa hình thấp (chương trình Tiếng Anh)

Trường Đại học tổng hợp Ghent (Vương quốc Bỉ)

2001-2006:

Kỹ sư Xây dựng, chuyên ngành Cấp thoát Nước.

Tốt nghiệp Thủ khoa xuất sắc

Giải thưởng Loa Thành về Đồ án Tốt Nghiệp Xuất Sắc

Trường Đại học Xây Dựng (Việt Nam)

 

 

Giảng dạy các môn học:

Các môn học giảng dạy tại trường Đại học Xây Dựng Hà nội: 

 • Hóa học môi trường
 • Hóa nước và Vi sinh vật nước
 • Cấp thoát nước – Hệ thống kỹ thuật trong công trình
 • Xử lý nước thải
 • Kỹ thuật xử lý nước thải, tái sử dụng và thu hồi bùn cặn

Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, các đồ án chuyên ngành và các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên.

 

Lĩnh vực nghiên cứu:

Công nghệ tiên tiến và bền vững trong xứ lý nước và ô nhiễm môi trường

Thu hồi năng lượng xanh và sản xuất carboxylates từ nước thải và chất thải giàu

Tiền xử lý chất thải hữu cơ, các quá trình hóa sinh, ví sinh vật trong xử lý kỵ khí.

Công bố khoa học:

 1. Tran Thi Viet Nga, Dinh Thuy Hang, Le Thi Hoang Oanh, Duong Thu Hang. Chapter 14. Microbiology and biochemistry in anaerobic wastewater treatment processes. Book Current Developments in Biotechnology and Bioengineering - Advances in Biological Wastewater Treatment Systems (2022); Editors: Xuan-Thanh Bui, Dinh Duc Nguyen, Phuoc-Dan Nguyen, Huu Ngo, Ashok Pandey. ISBN 9780323998741. No. of pages: 412. (English).
 2. Thu Hang Duong, Miriam van Eekert, Katja Grolle, Thi Viet Nga Tran, Grietje Zeeman and Hardy Temmink (2022) Effect of carbohydrates on protein hydrolysis in anaerobic digestion. Water Science and Technology. 86 (2022) ISSN: 0273-1223 Q2 (IF 2.4) IWA. Doi 10.2166/wst.2022.200
 3. Thu Hang Duong, Miriam van Eekert, Katja Grolle, Nga Tran Thi Viet, Grietje Zeeman, and Hardy Temmink (2021) Effect of solid retention time (SRT)on protein hydrolysis and acidogenesis at pH 5 and pH7 using gelatine as model protein. Journal of Water Process Engineering, 44 (2021) ISSN: 2214-7144 Q1 (IF 5.9) Elesvier. Doi 10.1016/j.jwpe.2021.102398
 4. Thu Hang Duong, Miriam van Eekert, Katja Grolle, Nga Tran Thi Viet, Grietje Zeeman, và Hardy Temmink (2020). When co-digestion of protein-rich and carbohydrate-rich wastes become effective? Hội nghị Quốc tế Công nghệ Môi trường – 3-4/6/2020, Wageningen, Hà Lan.
 5. Thu Hang Duong, Katja Grolle, Nga Tran Thi Viet, Grietje Zeeman, Hardy Temmink, and Miriam van Eekert. (2019) Protein hydrolysis and fermentation under methanogenic and acidifying conditions. Biotechnology for Biofuels số 12 (254), ISSN: 1754-6834, Q1 (IF 6.5) Springer Nature. Doi 10.1186/s13068-019-1592-7
 6. Thu Hang Duong, Katja Grolle, Nga Tran Thi Viet, Grietje Zeeman, Hardy Temmink, and Miriam van Eekert. (2019) Surprising requirements for anaerobic hydrolysis and acidification of proteins. Oral presentation at The 16th IWA International Conference on Anaerobic Digestion, Delft, the Netherlands, June 23 - 27, 2019. Conference proceedings, pp26.
 7. Thu Hang Duong, Katja Grolle, Miriam van Eekert, Hardy Temmink, Nga Tran Thi Viet and Grietje Zeeman. (2017) Effect of different carbohydrate to protein ratios on hydrolysis of protein in methanogenic and acidogenic conditions. Poster presentation at The 15th IWA International Conference on Anaerobic Digestion, Beijing, China, October 17 - 20, 2017. Conference proceedings, pp65.
 8. Duong Thu Hang, Tran Thi Viet Nga (2016) Performance evaluation of a submerged anaerobic membrane bioreactor (AnMBR) treating slaughterhouse wastewater in Hanoi city. Tài liệu Hội nghị (trang 269-275). Báo cáo tại Hội nghị Quốc tế về Môi trường Nước Đông Nam Á lần thứ 12, Hà Nội, Việt Nam, 28-30/11, 2016 (bằng tiếng Anh).
 9. Tran Thi Viet Nga, Tran Duc Ha, Duong Thu Hang, Nguyen Duc Canh, Nguyen Thuy Lien, Tran Thi Hien Hoa. (2016). Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ màng trong xử lý nước thải phù hợp điều kiện của Việt Nam: Kết quả đạt được và triển vọng. Tạp tríc Cấp thoát nước Việt Nam. ISSN 1859-3623, No 6 (110)/2016, pp 54-57 (Tiếng Việt).
 10. Tran Thi Viet Nga and Duong Thu Hang.(2016) Environmental Protection and Energy Security by Cost-effective Anaerobic Membrane Bio-reactor (AnMBR) Technology Treating Slaughterhouse Wastewater in Vietnam. Tài liệu Hội thảo về Nước và Công nghệ Môi trường,. 27-28.8.2016, Tokyo, Japan (bằng tiếng Anh).
 11. Thu Hang Duong, Viet Anh Nguyen. (2014) Thermophilic anaerobic co-digestion of faecal sludge and food waste for resource recovery. Báo cáo tại Hội nghị Quốc tế về Quản lý phân bùn bể tự hoại, 18-22.1.2015, Hà Nội, Việt Nam (bằng Tiếng Anh).
 12. Duong Thu Hang, Tran Thi Viet Nga (2014) Đặc tính nước thải giết mổ gia súc tại thành phố Hà Nội và lựa chọn các công nghệ xử lý nước thải phù hợp. Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam. ISSN 1859-3674, 11.2014. Số.8 (92), pp 38-45 (Tiếng Việt).
 13. Duong Thu Hang, Vu Thi Minh Thanh, Nguyen Viet Anh (2014). Co-treatment of organic fractions of urban waste for energy recovery – a case study from Hanoi city, Vietnam. Báo cáo tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 37th WEDC, chủ đề “Nước và Vệ sinh môi trường bền vững cho một thế giới đang phát triển”, 15-19.9.2014, Hà Nội, Việt Nam. (bằng Tiếng Anh). Xuất bản trong sách: “Nước và Vệ sinh môi trường bền vững cho một thế giới đang phát triển”. Shaw R., Nguyen Viet Anh, Dang Thi Thanh Huyen (Ed.). ISBN: 978-604-82-1337-4. trang 209-215. Nhà xuất bản Xây dựng, Việt Nam.
 14. Nguyen Viet Anh, Duong Thu Hang, Vu Thi Minh Thanh, Nguyen Phuong Thao (2014). Đánh giá khả năng xử lý kết hợp để nâng cao hiệu quả khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật và thu hồi tài nguyên từ chất thải đô thị. Tạp chí Cấp thoát nước số, 25th Year. ISSN 1859-3623, 1-3.2014, (No 93+94), pp 62-67 (in Vietnamese)
 15. Thu Hang Duong, Duc Ha Tran, Hoai Son Tran, Thi Viet Nga Tran, Bich Ngoc Hoang, Thuy Lien Nguyen (2013). Hybrid technology of up-flow anaerobic filter and membrane bio-reactor for recovery energy from rich organic waste stream. ISBN: 4-903661-64-4. Conference proceeding, pp 1043-1053. Oral presentation at International Symposium on New Technologies for Urban safety of Mega cities in Asia, Hanoi, Vietnam, 10.2013 (in English).
 16. Thu Hang Duong, Jingxing Ma, Marta Carballa, Willy Verstraete. (2012) Pre-treatments to enhance the biomethanation and energy recovered from kitchen waste and sewage. Tài liệu Hội nghị (trang 317-325). Báo cáo tại Hội nghị Quốc tế về Môi trường Nước Đông Nam Á lần thứ 10, Hà Nội, Việt Nam, 8-10/11, 2012 (bằng tiếng Anh).
 17. Nguyen Viet Anh, Duong Thu Hang, Thai Manh Hung, Nguyen Phuong Thao, Zeig Carola, Wagner Martin, Yasui H (2012). Anaerobic co-digestion of organic waste and septic tank sludge at thermophiclic condition (550C). Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. ISSN 0866-708X. Vol. 50, N0.1C, 2012, trang 9-17 (bằng tiếng Anh).
 18. Dương Thu Hằng, Phạm Văn Ánh, Nguyễn Hữu Tuyên, Nguyễn Việt Anh (2011). Nghiên cứu xử lý kết hợp bùn bể tự hoại và rác hữu cơ, thu hồi biogas ở chế độ lên men kỵ khí nóng. Tạp chí Xây Dựng - Bộ Xây Dựng, Việt Nam. Năm thứ 50. ISSN 0866-0762, 9/2011, trang 83-85 (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).
 19. Jingxing Ma, Thu Hang Duong, Marianne Smits, Willy Verstraete, Marta Carballa (2011). Enhanced biomethanation of kitchen waste by different pretreatments. Tạp chí Quốc tế Bioresource Technology Vol.102, ISSN 0960-8524, 01/2011, trang. 592-599 (bằng tiếng Anh). Doi 10.1016/j.biortech.2010.07.122

       Các giải thưởng:

 1. Giải thưởng và Huy chương tôn vinh là Nhà Nghiên cứu trẻ về Nước tại Châu Á, Học bổng Ohgaki cho Báo cáo xuất sắc tại Hội nghị Quốc tế về Môi trường Nước Đông Nam Á lần thứ 10, Hà Nội, Việt Nam (8-10/11/2012).
 2. Giải Nhì - Giải thưởng Loa Thành giành cho Đồ án tốt nghiệp đại học xuất sắc của sinh viên Kiến trúc - Xây dựng do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây Dựng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Xây dựng Việt Nam và Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng (11/2006).
 3. Bằng khen và Huy chương Thủ khoa Xuất sắc tốt nghiệp trường Đại học Xây Dựng năm học 2005-2006, do Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội trao tặng (9/2006).