Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
vi en

TS. ĐÀO THỊ MINH NGUYỆT

  • Họ và tên:ĐÀO THỊ MINH NGUYỆT
  • Cơ quan:Bộ môn Cấp Thoát Nước
  • Chức vụ:Giảng viên
  • Điện thoại:
  • Email:nguyetdtm@nuce.edu.vn

Quá trình đào tạo

•    Thạc sỹ: từ năm 2009 – đến năm 2010 , Đại học Quốc gia về Nước và Môi trường Strasbourg (ENGEES), Pháp
•    Đại học: từ năm 2007 – đến năm 2009, Trường Chuyên ngành Giao thông công chính, Nhà và Công nghiệp (ESTP), Pháp
•    Đạo học: từ năm 2003 – đến năm 2007, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội  

Giảng dạy các môn học:

•    Công trình thu – Trạm bơm
•    Cấp thoát nước

Lĩnh vực nghiên cứu     

•    Công nghệ xử lý nước cấp 
•    Mô phỏng toán học trong xử lý nước cấp và nước thải 

Công bố khoa học     

•    The-anh Nguyen, Nguyet Thi-minh Dao, Bing Liu, Mitsuharu Terashima, Hidenari Yasui (2019), Computational Fluid Dynamics Study on Attainable Flow Rate in a Lamella Settler by Increasing Inclined Plates, Journal of Water and Environment Technology, ISSN: 1348-2165
•    M. Bassan, N. Dao, V. A. Nguyen, C. Holliger, L. Strande (2014). Technologies for sanitation: how to determine appropriate sludge treatment strategies in Vietnam . Báo cáo tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 37th WEDC, chủ đề “Nước và Vệ sinh môi trường bền vững cho một thế giới đang phát triển”, 15-19.9.2014, Hà Nội, Việt Nam. (bằng Tiếng Anh). Xuất bản trong sách: “Nước và Vệ sinh môi trường bền vững cho một thế giới đang phát triển”. Shaw R., Nguyen Viet Anh, Dang Thi Thanh Huyen (Ed.). ISBN: 978-604-82-1337-4. trang 209-215. Nhà xuất bản Xây dựng, Việt Nam.
•    PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, ThS. Nguyễn Phương Thảo, ThS. Đào Thị Minh Nguyệt, ThS.Vũ Thị Hoài Ân, ThS. Vũ Thị Minh Thanh (2013). Tiết kiệm và tận thu năng lượng trong hệ thống cấp nước và thoát nước, Tạp chi Cấp thoát nước (ISSN: 1859-3623).