Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
vi en

ThS. TRẦN ĐỨC MINH HẢI

  • Họ và tên:TRẦN ĐỨC MINH HẢI
  • Cơ quan:Bộ môn Cấp Thoát Nước
  • Chức vụ:Giảng viên
  • Điện thoại:0983322093
  • Email:haitdm@nuce.edu.vn

Quá trình đào tạo

•    Thạc sỹ: 2016-2018, Đại học Saitama, Nhật Bản
•    Đại học: 2011-2016, Đại học Xây dựng

Giảng dạy các môn học:

•    Cấp thoát nước
•    Đồ án xử lý nước thải
•    Đồ án công trình thu – trạm bơm

Lĩnh vực nghiên cứu     

•    Xử lý nước thải phân tán
•    Xử lý kim loại nặng trong nước thải bằng hấp phụ

Công bố khoa học     

•    Duc Minh Hai Tran, G.M.P. Kumara, Ken Kawamoto, ‘‘Adsorption of cadmium onto aerated lightweight concrete (ALC) fines’’, Japan Geoscience Union Meeting 2018, Poster Presentation.  
•    Duc Minh Hai Tran, G.M.P Kumara, Nga T.T.V, Giang N.H, Ken Kawamoto, ‘‘Characteristics of cadmium adsorption onto granulated clay brick and laterite block’’, 12th International Symposium on Ecohydraulics, Oral Presentation.