Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
vi en

ThS. NGUYỄN TRÀ MY

  • Họ và tên:NGUYỄN TRÀ MY
  • Cơ quan:Bộ môn Cấp Thoát Nước
  • Chức vụ:Giảng viên
  • Điện thoại:0984.33.57.52
  • Email:mynt@nuce.edu.vn

Quá trình đào tạo

•    Thạc sỹ: từ năm 2016 – đến năm 2018, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Đại học Việt Pháp, USTH)
•    Đại học: từ năm 2011 – đến năm 2016, Đại học Xây dựng

Giảng dạy các môn học:

•    Cấp thoát nước 
•    Quản lý Môi trường và kiểm soát ô nhiễm Công nghiệp

Lĩnh vực nghiên cứu     

+ Nước – Môi trường – Hải dương học
+ Quản lý Môi trường và kiểm soát ô nhiễm Công nghiệp;
+ Nghiên cứu xử lý nước lợ bằng công nghệ lọc sâu kết hợp với màng lọc;
+ Nghiên cứu xử lý, tái sử dụng nước thải;
+ Ứng dụng BIM (Building information modeling) trong thiết kế, đánh giá hiệu quả sử dụng nước;

Công bố khoa học     

•    GS.TS. Nguyễn Việt Anh, KS. Ứng Thị Linh Chi, ThS. Vũ Thị Minh Thanh, ThS. Nguyễn Trà My (2019). Xử lý, tái sử dụng nước thải, Nhà xuất bản Xây dựng.
•    GS.TS Nguyễn Việt Anh, ThS. Nguyễn Trà My, ThS. Trần Thu Hương, ThS. Vũ Thị Minh Thanh (2019). Sử dụng công cụ phân tích dòng vật chất và cân bằng năng lượng trong kiểm soát ô nhiễm và tái sử dụng nước thải ngành công nghiệp gang thép.
•    ThS. Trần Thanh Huyền, GS.TS. Nguyễn Việt Anh, ThS. Trần Thu Hương, ThS. Nguyễn Trà My (2019). Phân tích dòng vật chất và cân bằng năng lượng – cơ hội sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và xử lý nước thải ngành công nghiệp bia.