Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
vi en

ThS. NGUYỄN THÚY LIÊN

  • Họ và tên:NGUYỄN THÚY LIÊN
  • Cơ quan:Bộ môn Cấp Thoát Nước
  • Chức vụ:Giảng viên
  • Điện thoại:0983215529
  • Email:Thuylien22.08@gmail.com

Quá trình đào tạo

•    Thạc sỹ: từ năm 2014đến năm 2016, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học: từ năm 2007 đến năm 2011, Đại học Giáo Dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

Giảng dạy các môn học:

•    Thực hành môn học Hóa nước hóa môi trường;
•    Thực hành môn học Bảo vệ nguồn nước;
•    Thực hành môn học Xử lý nước thải;
•    Thực hành môn học Xử lý nước cấp;
•    Thực hành môn học Vi sinh vật

Lĩnh vực nghiên cứu     

•    Công nghệ nước và nước thải
•    Đánh giá tác động môi trường

Công bố khoa học     

•    Nguyen Thuy Lien, Vu Ngoc Duy, Cao The Ha, Tran Thi Viet Nga. Evaluation of the effects of local activated charcoal on the adsorption reactive blue 19 (BB19) reactive dye. 'the 12th International Symposium on Ecohydraulics (ISE 2018).