Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
vi en

GS.TS.NGƯT. NGUYỄN VIỆT ANH

  • Họ và tên:NGUYỄN VIỆT ANH
  • Cơ quan:Bộ môn Cấp Thoát Nước
  • Chức vụ:Giảng viên cao cấp; Trưởng Bộ môn Cấp Thoát Nước; Viện Trưởng Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường
  • Điện thoại:+8491320.9689; +84-24-38691604
  • Email:anhnv@nuce.edu.vn; vietanhctn@gmail.com

Quá trình đào tạo

•    Tiến sỹ: từ năm 1991 – đến năm 1995, Đại học Xây dựng Matxcova, Liên bang Nga.
•    Đại học: từ năm 1986 – đến năm 1991, Đại học Xây dựng Matxcova, Liên Xô

Giảng dạy các môn học:

•    Công nghệ xử lý nước
•    Thoát nước dân dụng và công nghiệp
•    Kỹ thuật vệ sinh chi phí thấp
•    Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp
•    Cấp nước quy mô nhỏ
•    Cấp thoát nước

Lĩnh vực nghiên cứu

•    Xử lý nước cấp, nước thải bằng công nghệ tiên tiến;
•    Kỹ thuật cấp nước và vệ sinh phân tán, chi phí thấp, cho các khu vực dân cư thu nhập thấp và vùng biển đảo.
•    Xử lý nước thải, bùn cặn và chất thải rắn giàu hữu cơ theo hướng tái sử dụng và thu hồi tài nguyên. 
•    Tối ưu hóa vận hành, bảo dưỡng hệ thống cấp thoát nước; Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống cấp thoát nước; Đô thị thông minh.
•    Kiểm soát ô nhiễm nước; Cấp nước an toàn; 
•    Thu gom nước mưa; Thoát nước đô thị bền vững; Công trình xanh.

Công bố khoa học

Bằng phát minh, sáng chế:

•    Hệ thống hồ kiểm soát sự cố và xử lý bổ sung nước thải (Bằng Sáng chế No. 21386 của Cục Sở hữu trí tuệ ngày 20/6/2019).
•    Hệ thống xử lý nước thải, kiểm soát ô nhiễm kênh mương, sông, hồ (Thông báo cấp Bằng Sáng chế số 23406/SHTT-SC của Cục Sở hữu trí tuệ ngày 26/4/2019).
•    Giá thể vi sinh dùng để xử lý nước thải (Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích No. 1366 của Cục Sở hữu trí tuệ ngày 22/03/2016).
•    Vòi phun sử dụng trong xử lí nước bằng công nghệ tuyển nổi áp lực (Bằng Sáng chế No. 10788 của Cục Sở hữu trí tuệ ngày 16/10/2012).
•    Hệ thống và quy trình xử lí nước thải tại chỗ kị khí kết hợp với hiếu khí (Bằng Sáng chế No. 9957 của Cục Sở hữu trí tuệ ngày 24/8/2011).

Sách đã xuất bản:

•    Nguyễn Việt Anh (chủ biên), Ứng Thị Linh Chi, Vũ Thị Minh Thanh, Nguyễn Trà My (2019). Xử lý, tái sử dụng nước thải. Nhà xuất bản Xây dựng.
•    Nguyễn Việt Anh, Trần Hiếu Nhuệ (đồng chủ biên), Trần Thị Hiền Hoa, Nguyễn Phương Quý, Phạm Tuấn Linh (2018). Vận hành và bảo dưỡng các nhà máy xử lý nước thải tập trung. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật.
•    Nguyễn Việt Anh, Bùi Thị Thủy, Vũ Thị Minh Thanh (2017). Xử lý bùn của trạm xử lý nước thải. Nhà xuất bản Xây dựng. 
•    Nguyễn Việt Anh (2017). Bể tự hoại. Nhà xuất bản Xây dựng.
•    Nguyễn Việt Anh, Vũ Hồng Dương (đồng chủ biên), Trần Văn Dương, Nguyễn Hữu Hợp (2016). Vận hành và bảo dưỡng các công trình của hệ thống cấp nước. Nhà xuất bản Xây dựng. ISBN 978-604-82-2004-4.
•    Nguyễn Việt Anh, Dương Chí Nam (đồng chủ biên) và 19 tác giả khác (2016). Hướng dẫn lựa chọn, xây dựng, sử dụng nhà tiêu chi phí thấp cho hộ gia đình (tài liệu dành cho thợ xây dựng, doanh nghiệp và cán bộ dự án). Nhà Xuất bản Y học. ISBN: 978-604-66-2079-2.
•    Nguyễn Việt Anh, Dương Chí Nam (đồng chủ biên) và 19 tác giả khác (2016). Hướng dẫn lựa chọn, xây dựng, sử dụng nhà tiêu chi phí thấp cho hộ gia đình (tài liệu dành cho tuyên truyền viên). Nhà Xuất bản Y học. ISBN: 978-604-66-2080-8.
•    Shaw R., Nguyen Viet Anh, Dang Thi Thanh Huyen (Ed.) (2014). Sustainable water and sanitation services for all in a fast changing world. ISBN: 978-604-82-1337-4. Construction Publishing House. Hanoi. Vietnam.
•    Phạm Ngọc Đăng, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Văn Muôn, Phạm Hải Hà (2014). Các giải pháp thiết kế công trình xanh ở Việt Nam. NXB Xây dựng.
•    US EPA/600/R-12/618 (2012). Guidelines for Water Reuse. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Wastewater Management, Office of Water. Washington, D.C. National Risk Management Research Laboratory, Office of Research and Development. Cincinnati, Ohio. U.S. Agency for International Development. Washington, D.C. CDM Smith Inc. (tiếng Anh) (tham gia).
•    Đặng Kim Chi, Trần Đức Viên, Nguyễn Thanh Lâm (đồng chủ biên), Nguyễn Việt Anh và 11 tác giả khác (2011). Cơ sở khoa học và thực tiễn trong lập kế hoạch và quản lý môi trường tại Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
•    Nguyễn Huy Nga, Trần Đắc Phu, Nguyễn Việt Anh và nnk (2010). Tài liệu hướng dẫn xây dựng, sử dụng, bảo quản nhà tiêu nơi công cộng. Nhà xuất bản Y học.
•    Nguyễn Huy Nga, Trần Đắc Phu, Nguyễn Việt Anh và nnk (2010). Tài liệu hướng dẫn xây dựng, sử dụng, bảo quản nhà tiêu hộ gia đình. Nhà xuất bản Y học.
•    Nguyễn Việt Anh (2007). Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến. Nhà xuất bản Xây dựng. 
•    Phạm Ngọc Đăng, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Khắc Kinh, Trần Văn Ý, Trần Đông Phong (2006). Đánh giá môi trường chiến lược – Phương pháp luận và thử nghiệm ở Việt Nam. NXB Xây dựng.

Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế:

•    Moritz Gold, Hidenori Harada, Jean-David Therrien, Takahiro Nishida, Michael Cunningham, Swaib Semiyaga, Shigeo Fujii, Caetano Dorea, Viet-Anh Nguyen & Linda Strande (2017). Cross-country analysis of faecal sludge dewatering, Environmental Technology, Taylor & Francis. DOI: 10.1080/09593330.2017.1374472. ISSN: 0959-3330 (Print) 1479-487X (Online).
•    Belen Torondel, Jeroen H.J. Ensink, Ozan Gundogdu, Umer Zeeshan Ijaz, Julian Parkhill, Faraji Abdelahi, Viet-Anh Nguyen, Steven Sudgen, Walter Gibson, Alan W. Walker and Christopher Quince (2016). Assessment of the influence of intrinsic environmental and geographical factors on the bacterial ecology of pit latrines. Microbial Biotechnology. John Wiley & Sons Ltd and Society for Applied Microbiology. Online ISSN: 1751-7915. DOI: 10.1111/1751-7915.12318. Volume 9, Issue 2. March 2016. Pp. 209-223.
•    Bassan M., Ferre A., Nguyen V. A., Holliger C., Strande L. (2015). Local factors influence FS characteristics: research in Hanoi, Vietnam. Sandec News. SANDEC, EAWAG. No. 16, 7/2015. ISSN: 1420-5572. Pp. 14-15.
•    Bassan M., Nguyen V.A, Holliger Ch, Strande L. (2014). Optimization of the Sampling and Laboratory Methods for Faecal Sludge. SANDEC News No. 15, 09 / 14, Pp. 2-3. Department of Water and Sanitation in Developing Countries (Sandec), Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag). ISSN 1420-5572.
•    Guy Hutton, U-Primo Rodriguez, Asep Winara, Nguyen Viet Anh, Kov Phyrum, Liang Chuan, Isabel Blackett and Almud Weitz (2013). Economic efficiency of sanitation interventions in Southeast Asia. Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development. Volume 4 Number 1. Pp 23-36. ISSN Print: 2043-9083, © IWA Publishing, 2013. DOI: 10.2166/ washdev.2013.158.
•    Hidenari Yasui and Nguyen Viet Anh (2013). Sewage Treatments in Vietnam and challenges to Realize a New Low- Cost System Composed of Sponge- Filtration and Trickling Biofilter. Journal of Japan Society on Water Environment, Vol.36, No.11, pp.410-415. On-line ISSN: 1881-3690. Print ISSN: 0916-8958.
•    Thi Thuy Pham, Viet Anh Nguyen, Bart Van der Bruggen (2013). Pilot scale evaluation of GAC adsorption using low cost-high performance materials for removal of pesticides and organic matter in drinking water production. ASCE's Journal of Environmental Engineering, 139(7), 958–965.
•    Pham Thi Thuy, Steven Van Geluwe, Viet-Anh Nguyen & Bart Van der Bruggen (2012). Current pesticide practices and environmental issues in Vietnam: management challenges for sustainable use of pesticides for tropical crops in (South-East) Asia to avoid environmental Pollution. Journal of Material Cycles and Waste Management. ISSN 1438-4957. Volume 14, Number 4, pp. 379 – 387. DOI 10.1007/s10163-012-0081-x.
•    Pham Thi Thuy, Nguyen Viet Anh, Bart van der Bruggen (2011). Evaluation of Two Low-Cost – High-Performance Adsorbent Materials in the Waste-to-Product Approach for the Removal of Pesticides from Drinking Water. Journal Clean – Soil, Air, Water, 2011 © WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. www.clean-journal.com (DOI: 10.1002/clen.201100209). pp 1-8.
•    Viet-Anh Nguyen, Antoine Morel, Karin Tonderski (2010). Baffled Septic Tank with Anaerobic Filter (BASTAF) and Vertical Subsurface Flow Constructed Wetland for Domestic Wastewater Treatment in Vietnam. J. Water Practice & Technology © IWA Publishing. DOI: 10.2166/wpt.2010.100. 
•    Viet-Anh Nguyen (2010). Why DEWATS is still not popular in Vietnam? J. Water Practice & Technology © IWA Publishing. DOI: 10.2166/wpt.2010.117.

Bài báo đăng trên tạp chí trong nước:

•    Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Trà My, Trần Thu Hương, Vũ Thị Minh Thanh (2019). Kiểm soát ô nhiễm và tái sử dụng nước thải - nghiên cứu điển hình với ngành công nghiệp gang thép. Tạp chí Môi trường, Tổng cục MT, Bộ TNMT. ISSN 1859-042X. Số chuyên đề, I/2019, tr. 21-26.
•    Do Hong Anh, Nguyen Viet Anh (2019). Phosphorus recovery from urine by adding difference sources of magnesium ion, applying for rural, coastal and island areas in Vietnam. Journal of Science and Technology in Civil Engineering, ISSN 1859-2996. Vol.13. No.1, 1 - 2019, pp. 66-77.
•    ThS. Trần Thanh Huyền, GS. TS. Nguyễn Việt Anh, ThS. Trần Thu Hương, ThS. Nguyễn Trà My (2019). Phân tích dòng vật chất và cân bằng năng lượng – cơ hội sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và xử lý nước thải ngành công nghiệp bia. Tạp chí Cấp thoát nước ISSN 1859-3623. Số 4 (132), 2019, tr. 52-57.
•    Viet-Anh Nguyen, Anh Thi Kim Bui, Giang Ngo Hoang (2018). Design of wetland system for wastewater quality improvement at Formosa Ha tinh steel company. Vietnam Journal of Science & Technology, Vietnam Academy of Science and Technology (ISSN 2525-2518). Vol. 56 (2C) (2018), pp 164-170. DOI.org/10.15625/2525-2518/56/2C/13044.
•    Anh Thi Kim Bui, Viet-Anh Nguyen, Minh Phuong Nguyen (2018). Selection of suitable plant species for wastewater treatment constructed wetland at the Formosa Ha Tinh steel company. Vietnam Journal of Science & Technology, Vietnam Academy of Science and Technology (ISSN 2525-2518). Vol. 56 (2C) (2018), pp 157-163. Dx.doi.org/10.15625/2525-2518/56/2C/13043.
•    Vu Thi Hoai An, Vu Thi Minh Thanh, Nguyen Viet Anh (2018). Bio-methane potential test for anaerobic co-digestion of faecal sludge and sewage sludge. Vietnam Journal of Science & Technology, Vietnam Academy of Science and Technology (ISSN 2525-2518). Vol. 55 (4C) (2017), pp 27-32.
•    Nguyễn Việt Anh (2017). Giải pháp cải thiện môi trường, kiểm soát sự cố do nước thải tại Công ty Formosa Hà Tĩnh. Tạp chí Môi trường, Tổng cục Môi trường. ISSN 1859-042X. 7/ 2017. 32 – 34.
•    Đinh Viết Cường, Nguyễn Việt Anh, Đào Anh Dũng, Trần Hoài Sơn, Nguyễn Việt Anh (2016). Mái nhà xanh – Giải pháp quản lý nước mưa bền vững, góp phần giảm úng ngập đô thị. ISSN 1859 – 3623. Số 6 (110), 2016. Trang 88-91.
•    Thi Thuy Bui, Viet Anh Nguyen (2016). Anaerobic digestion of sludge in wastewater treatment plant for energy recovery – a case study of Hanoi urban district. Journal of Science & Technology, Vietnam Academy of Science and Technology (ISSN 0866-708X). Vol. 54 (2A) (2016), pp 21-26.
•    Nguyen Viet Anh, Vu Thi Hoai An (2016). Characteristics of septic tank sludge and influencing factors. Journal of Science & Technology, Vietnam Academy of Science and Technology (ISSN 0866-708X). Vol. 54 (2A) (2016), pp 141-148.
•    Thi Thuy Bui, Viet Anh Nguyen (2016). Removals of chain-like and pin-like algae by positively charged bubble flotation. Journal of Science & Technology, Vietnam Academy of Science and Technology (ISSN 0866-708X). Vol. 54 (2A) (2016), pp 128-133.
•    Trần Hoài Sơn, Đào Anh Dũng, Đinh Viết Cường, Yonghwan Kim, Nguyễn Việt Anh (2016). Hiện trạng sử dụng nước và nhận thức của người dân ở vùng nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng. Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam. ISSN 1859 – 3623. Số 6 (110), 2016. Trang 78-82.
•    Đỗ Hồng Anh, Nguyễn Việt Anh (2016). Kết quả đánh giá quá trình phân hủy chất thải nhà tiêu khô một ngăn và thử nghiệm biện pháp cải thiện. Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam. ISSN 1859 – 3623. Số 6 (110), 2016. Trang 68-73.
•    Nguyễn Việt Anh, Đào Minh Nguyệt, Vũ Hoài Ân, Magalie Bassan, Linda Strande (2016). Quản lý phân bùn bể tự hoại – nhìn từ góc độ kiểm soát ô nhiễm và thu hồi tài nguyên. Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam. ISSN 1859 – 3623. Số 6 (110), 2016. Trang 49-53.
•    Nguyễn Việt Anh (2016). Xu hướng phát triển công nghệ xử lý nước cấp trên Thế giới thể kỷ 21 và lựa chọn công nghệ phù hợp với Việt Nam. Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam. ISSN 1859 – 3623. Số 6 (110), 2016. Trang 42-48.
•    Nguyễn Việt Anh, Đào Anh Dũng, Đinh Viết Cường, Trần Hoài Sơn, Nguyễn Việt Anh, Yongwhan Kim, Mooyoung Han (2016). Thu gom và sử dụng nước mưa trong công trình xanh. Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam (ISSN 1859 – 3623). Số 1+2 (105+106), 2016. Trang 81-83.
•    Thu Thuy Bui, Viet-Anh Nguyen, Trong Bang Le, Van Huong Trinh, Anh Dzung Dao (2015). Hydrological performance evaluation of surface run-of in University campus for flood mitigation. Journal of Science & Technology, Vietnam Academy of Science and Technology (ISSN 0866-708X). Vol. 53 (3A) (2015), pp 145-150.
•    Do Hong Anh, Nguyen Viet-Anh, Le Trong Bang (2015). Comparision of costs of latrines using local construction materials in Vietnam. Journal of Science & Technology, Vietnam Academy of Science and Technology (ISSN 0866-708X). Vol. 53 (3A) (2015), pp 181-186.
•    Phạm Thị Thúy, Hoàng Minh Trang, Nguyễn Việt Anh (2015). Đánh giá hiệu quả thuốc trừ sâu trong nước cấp bằng vật liệu than hoạt tính có nguồn gốc từ phế thải nông nghiệp. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Tập 31, số 2S (2015). Trang 288 – 294.
•    Nguyễn Việt Anh (2015). Những thành tựu cơ bản và thách thức trong xử lý nước thải đô thị và công nghiệp Việt Nam. Tạp chí Môi trường, Tổng cục Môi trường (ISSN 1859-042X). Số 9/2015. Trang 46 – 50.
•    Nguyễn Thành Trung, Kento N., Tadao O., Nguyễn Việt Anh, Trần Hoài Sơn, Trần Quốc Hùng, Bạch Tuyết Hồng, Dương Mai Hương, Ngô Ngọc Anh, Nghiêm Văn Chấn (2015). Nghiên cứu thử nghiệm công nghệ làm thoáng cải tiến – lọc cao tải không dùng hóa chất Chemiles để xử lý đồng thời sắt, mangan và amoni trong nước ngầm khu vực Hà Nội. Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam (ISSN 1859 – 3623). Số 44 (102), 2015. Trang 44-47. 
•    Nguyễn Việt Anh, Vũ Thị Minh Thanh. Phân tích tài chính hoạt động quản lý phân bùn bể phốt đô thị. Tạp chí Môi trường đô thị Việt Nam (ISSN : 1859-3674). Số 1+2(96+97)/2015. Trang 46-51.
•    Bassan M., Dao N., Nguyen V.A., Holliger C., Strande L. (2014). Technologies for sanitation: how to determine appropriate sludge treatment strategies in Vietnam. In the book: Sustainable water and sanitation services for all in a fast changing world. Shaw R., Nguyen Viet Anh, Dang Thi Thanh Huyen (Ed.). ISBN: 978-604-82-1337-4. Construction Publishing House. Hanoi. Vietnam. Pp 87-92.
•    Do Hong Anh, Nguyen Viet Anh, Le Trong Bang & Pham Doan Thanh Binh (2014). How cheap can hygienic latrines be? In the book: Sustainable water and sanitation services for all in a fast changing world. Shaw R., Nguyen Viet Anh, Dang Thi Thanh Huyen (Ed.). ISBN: 978-604-82-1337-4. Construction Publishing House. Hanoi. Vietnam. Pp 191-197.
•    Duong Thu Hang, Vu Thi Minh Thanh, Nguyen Viet Anh (2014). Co-treatment of organic fractions of urban waste for energy recovery - a case study from Hanoi city, Vietnam. In the book: Sustainable water and sanitation services for all in a fast changing world. Shaw R., Nguyen Viet Anh, Dang Thi Thanh Huyen (Ed.). ISBN: 978-604-82-1337-4. Construction Publishing House. Hanoi. Vietnam. Pp 209-215.
•    Pham T. T, Hoang M. T, Van der Bruggen B., Nguyen V. A (2014). Novel application of local GAC adsorption to remove organic matters and pesticides in rural drinking water treatment. In the book: Sustainable water and sanitation services for all in a fast changing world. Shaw R., Nguyen Viet Anh, Dang Thi Thanh Huyen (Ed.). ISBN: 978-604-82-1337-4. Construction Publishing House. Hanoi. Vietnam. Pp 685-690.
•    Schoebitz L., Bassan M., Ferré A., Vu T. H. A, Nguyen V. A., Strande L (2014). FAQ: Faecal Sludge Quantification and Characterization – field trial of methodology in Hanoi, Vietnam. In the book: Sustainable water and sanitation services for all in a fast changing world. Shaw R., Nguyen Viet Anh, Dang Thi Thanh Huyen (Ed.). ISBN: 978-604-82-1337-4. Construction Publishing House. Hanoi. Vietnam. Pp 787-792.
•    Pham Nguyet Anh, Harada H., Fuji S., Nguyen Viet Anh, Huynh Trung Hai, Tanaka S. (2014). Accumulation and characteristics of sludge in septic tank of Hanoi. Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology (ISSN 0866-708X). Vol. 52, No. 3A (2014). pp 218-223.
•    Nguyễn Việt Anh, Vũ Thị Hoài Ân (2014). Xử lý, ổn định bùn cặn từ các trạm xử lý nước thải theo hướng tái tạo năng lượng, thu hồi tài nguyên. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 20, 9/2014 (ISSN 1859 – 2996).
•    Nguyễn Việt Anh, Đỗ Hồng Anh, Đinh Thúy Hằng, Lê Trọng Bằng (2014). Nâng cao hiệu quả xử lý chất thải nhà tiêu hộ gia đình – những kết quả bước đầu. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 20, 9/2014 (ISSN 1859 – 2996).
•    Đỗ Hồng Anh, Nguyễn Việt Anh, Đinh Thuý Hằng, Lê Trọng Bằng (2014). Đánh giá khả năng phân hủy chất thải và tiêu diệt mầm bệnh theo thời gian trong nhà tiêu khô một ngăn. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 20, 9/2014 (ISSN 1859 – 2996).
•    Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Việt Anh (2014). Xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp phân hủy kỵ khí, thu hồi biogas. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 20, 9/2014 (ISSN 1859 – 2996).
•    Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Việt Anh (2014). Nghiên cứu áp dụng công nghệ tuyển nổi áp lực trong xử lý nước cấp với nguồn nước mặt khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam (ISSN 1859 – 3623). Số 5(97), 2014. Trang 34 – 40.
•    ThS. Nguyễn Phương Thảo, PGS. TS. Nguyễn Việt Anh (2014). Xác định các thông số động học của quá trình phân hủy kỵ khí kết hợp bùn bể tự hoại và rác hữu cơ với phần mềm GPS-X. Tạp chí Xây dựng, Bộ XD (IS 0866 - 0762). Số 6/2014. Trang 105 – 108.
•    PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, ThS. Dương Thu Hằng, ThS. Vũ Thị Minh Thanh, ThS. Nguyễn Phương Thảo (2014). Đánh giá khả năng xử lý kết hợp để nâng cao hiệu quả khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật và thu hồi tài nguyên từ chất thải đô thị. Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam (ISSN 1859 – 3623). Số 1+2(93+94), 2014. Trang 62 – 67.
•    Viet Anh Nguyen, Jan-Olof Drangert, Manh Khai Nguyen, Thi Ha Nguyen, Hans Bertil Wittgren and Celeste Zimmermann (2013). Hanoi towards 2030 - Substance flow analysis supporting the planning process. In the Proceedings of the International Symposium: New Technologies for Urban Safety of Mega Cities in Asia. National University of Civil Engineering, Vietnam and International Center for Urban Safety Engineering (ICUS), The University of Tokyo, Japan. USMCA2013. Hanoi, Oct 9-11, 2013. ISBN 4-903661-65-2.
•    Nguyen Viet Anh, Nguyen Diem Hang, Guy Hutton, Almud Weitz (2013). The economic returns of sanitation interventions in Vietnam. Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology (ISSN 0866-708X). Vol. 51, No. 3B (2013). pp 90-96.
•    Nguyen Viet Anh, Vu Hong Duong, Tran Duong (2013). Results of study on upgrading of mono media filter to dual media filter. Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology (ISSN 0866-708X). Vol. 51, No. 3B (2013). pp 231-239 (in Vietnamese).
•    Nguyễn Việt Anh (2013). Các mô hình thoát nước đô thị phù hợp ở Việt Nam. Tạp chí Quy hoạch Xây dựng (ISSN 1859 – 3054). Số 63. Trang 13 – 16. 
•    Đỗ Hồng Anh, Nguyễn Việt Anh, Lê Trọng Bằng, Đinh Thuý Hằng (2013). Chất thải nhà tiêu – cần ủ trong thời gian bao nhiêu lâu ? Tạp chí Môi trường đô thị, Trang 42 – 45 (ISSN 1859-2996).
•    Nguyễn Việt Anh, Vũ Hồng Dương, Trần Dương (2013). Nghiên cứu cải tạo bể lọc nhanh với một lớp thành bể lọc nhanh hai lớp vật liệu lọc tại nhà máy xử lí nước. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam (ISSN 0866-708X). Số 51 (3B) (2013). Trang 231-239.
•    Yamada Katsuhiko, Nguyen Viet Anh, Oiwa Tadao, Nguyen Thanh Trung (2013). Công nghệ và thiết bị mới khai thác, xử lý nước ngầm. Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam (ISSN 1859 – 3623). Số 4(91), 6/2013. Trang 46 – 49.
•    Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Thị Minh Thanh (2013). Kết quả nghiên cứu công nghệ mới xử lý nước cấp – tuyển nổi áp lực. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 15, 3/2013 (ISSN 1859 – 2996). Trang 49 – 57. 
•    Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Phương Thảo, Đào Thị Minh Nguyệt, Vũ Thị Hoài Ân, Vũ Thị Minh Thanh (2013). Tiết kiệm và tận thu năng lượng trong hệ thống cấp thoát nước. Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam (ISSN 1859 – 3623). Số 1+2(88+89), 1+3/2013. Trang 38 – 42.
•    Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Việt Anh, Yasui Hidenari (2012). Đánh giá khả năng xử lý kết hợp bùn bể tự hoại và rác hữu cơ bằng phương pháp sinh học kỵ khí ở hai chế độ lên men ấm và lên men nóng. Tạp chí Môi trường đô thị Việt Nam (ISSN 1859 – 3674). Số 4(76), 7/2012. Trang 26 - 31.
•    Nguyen Viet Anh, Duong Thu Hang, Thai Manh Hung, Nguyen Phuong Thao, Zeig C., Wagner M., Yasui H. (2012). Anaerobic co-digestion of organic waste and septic tank sludge at thermophilic condition (55oC). Journal of Science and technology, Vietnam Academy of Science and Technology (ISSN 0866-708X). Vol. 50, No. 1C. pp 9-17. 
•    Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Việt Anh, Yasui Hidenari (2012). Ứng dụng phần mềm GPS-X mô phỏng quá trình xử lý bùn từ trạm xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kỵ khí. Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam (ISSN 1859 – 3623). Số 4(85), 6/2012. Trang 30 – 36.
•    Thái Mạnh Hùng, Tạ Mạnh Hiếu, Phạm Văn Ánh, Nguyễn Hữu Tuyên, Nguyễn Việt Anh, Đinh Thúy Hằng (2012). Động học của quá trình tạo biogas và quần thể methanogen trong bể lên men kỵ khí ở nhiệt độ cao xử lý kết hợp bùn thải và rác hữu cơ. Tạp chí Công nghệ sinh học (ISSN 1811-4989), Viện KH&CN Việt Nam. Tập 10, số 1, 2012. Trang 179 – 187. 
•    Nguyễn Việt Anh (2011). Công nghệ xử lý nước thải trên Thế giới và Việt Nam – phương pháp tiếp cận mới. Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam (ISSN 1859 – 3623). Số 6(81), 11/2011. Trang 34 – 39.
•    Đỗ Hồng Anh, Nguyễn Việt Anh (2011). Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý mầm bệnh, hướng tới tái sử dụng an toàn chất thải từ công trình vệ sinh. Tạp chí Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn, Bộ NN&PTNT. Số 37/2011. Trang 20 – 21.
•    Nguyễn Việt Anh, Hoàng Thúy Lan, Phan Huyền Dân, Lê Thu Hoa, Bùi Thị Nhung, Nguyễn Diễm Hằng, Guy Hutton (2011). Nghiên cứu đánh giá, lượng hóa lợi ích kinh tế của các dự án vệ sinh môi trường. Tạp chí Môi trường, Tổng cục Môi trường (ISSN 1859-042X). Số 10/2011. Trang 55 – 58.
•    Dương Thu Hằng, Phạm Văn Ánh, Nguyễn Hữu Tuyên, Nguyễn Việt Anh. Nghiên cứu xử lý kết hợp bùn bể tự hoại và rác hữu cơ, thu hồi biogas ở chế độ lên men kỵ khí nóng (55oC). Tạp chí Xây dựng, Bộ XD (ISSN 0866 - 8762). Số 9/2011. Trang 83 – 85.
•    Yannick Millet, Nguyễn Việt Anh (2011). Công cụ đánh giá công trình xây dựng LOTUS – hướng tới những công trình xanh và thành phố xanh ở Việt Nam. Tạp chí Xây dựng, Bộ XD (ISSN 0866 - 8762). Số 3/2011. Trang 28 – 32.
•    Nguyễn Việt Anh (2011). Các giải pháp cấp thoát nước đô thị bền vững để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tạp chí Xây dựng, Bộ XD. Số 2/2011. Trang 45 – 49.
•    Phạm Thị Thúy, Từ Minh Thắng, Nguyễn Việt Anh (2011). Giải pháp xử lý chất hữu cơ trong nguồn nước mặt cho các nhà máy nước. Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam (ISSN 1859 – 3623). Số 6(75), 11/2010. Trang 42 – 45.
•    Nguyễn Việt Anh, Đặng Hoàng Huy (2010). Công nghệ xử lý nước thải tại chỗ cho hộ, nhóm gia đình và các khu đô thị. Tạp chí Kết cấu và Công nghệ xây dựng (ISSN 1859-3194). Số 3 (11/2010). Trang 52 – 57.