Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
vi en

Chủ đề ngày nước thế giới 2021: Giá trị của nước

Đăng bởi: Vnwater -
Thứ 4, 15/06/2022 20:32 (GMT +7)

Nước là thành tố quan trọng và không thể thiếu trong sự hình thành sự sống. Chủ đề ngày nước năm 2021, nhấn mạnh giá trị, vai trò của nước trên hành tinh xanh.

Ngày Nước thế giới được tổ chức vào ngày 22 tháng 3 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nước trên toàn thế giới.
 

Hiện nay, trên Thế giới còn 2,2 tỷ người đang sống trong tình trạng không được tiếp cận với nước an toàn, khan hiếm nước. Cùng với việc tiếp cận về điều kiện vệ sinh, tiếp cận nguồn nước an toàn là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng - điều này rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững, vì một thế giới ổn định và thịnh vượng. Chúng ta không thể tiến lên toàn cầu hóa trong khi rất nhiều người đang sống mà không có nguồn nước sử dụng an toàn.

 Do vậy, các quốc gia cần phải có những hành động mang tính toàn cầu để giải quyết cuộc khủng hoảng nước toàn cầu để đạt được Mục tiêu Phát triển bền vững 6: “Nước và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030”.

Chủ đề của Ngày Nước Thế giới năm 2021 đề cao về Giá trị của nước, nâng cao vị thế giá trị mà nước mang lại cho cuộc sống, sức khỏe và môi sinh. Ngoài các vấn đề về giá cả, chủ đề này còn bao gồm các giá trị về môi trường, xã hội và văn hóa mà con người đặt ra đối với nước.
Các báo cáo về sự phát triển ngành nước đã đăng tải tại website: https://www.unwater.org/publication_categories/world-water-development-report/

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG CHỦ ĐỀ NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI NĂM 2021

  1. Nước là tài nguyên thiết yếu giúp bảo vệ sức khỏe, sinh kế, môi trường, các giá trị văn hóa và phát triển kinh tế bền vững.

  2.  Nước là tài nguyên quý giá! Hãy sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả.

  3.  Bảo vệ tài nguyên nước là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.

  4. Hãy sử dụng tiết kiệm nước để chia sẻ cơ hội cho mọi người.

  5.  Nước là tài nguyên hữu hạn và thiết yếu, sử dụng nước tuần hoàn vì một tương lai bền vững.

Nguồn: http://vwsa.org.vn/vn/article/2240/nuoc-va-toi-la-chu-de-cua-ngay-nuoc-the-gioi-2021.html;

 https://baotainguyenmoitruong.vn/nhieu-hoat-dong-huong-ung-ngay-nuoc-the-gioi-nam-2021-321631.html