Tiến sỹ, Giảng viên Trần Công Khánh

Tiến sỹ, Giảng viên Trần Công Khánh

Đăng bởi: BM Cấp thoát nước
14-06-2020
Thầy cô Bộ môn Cấp thoát nước

Họ tên

TS TRẦN CÔNG KHÁNH

Cơ quan

Bộ môn Cấp thoát nước

Chức vụ

Giảng viên

Điện thoại

 

Email

Khanhtc@nuce.edu.vn

Quá trình đào tạo

 

  • Tiến sỹ: từ năm 2011– đến năm 2016, Đại học Southampton, Vương quốc Anh
  • Thạc sỹ: từ năm2001– đến năm 2002, Đại học Queensland, Úc
  • Đại học: từ năm 1993 – đến năm 1997, Đại học KHTN, ĐH QGHN

Giảng dạy

Các môn học:

  • Vi sinh vật nước
  • Hoá nước – Hoá Môi trường
  • Bảo vệ và Quản lý tổng hợp tài nguyên nước
  • Cấp thoát nước

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Phân huỷ kỵ khí các chất hữu cơ
  • Thu hồi năng lượng từ chất thải/nước thải
  • Sinh khối tảo và năng lượng sinh học từ tảo

Côngbốkhoahọc (Danhmụccácbàibáokhoahọc, sách… - Liệtkêtheothứtựtừmớinhấtngượcvềtrước, vídụtừnăm 2019, 2018…2010)

TRAN, K. C., MENDOZA MARTIN, J. L., HEAVEN, S., BANKS, C. J., ACIEN FERNANDEZ, F. G. & MOLINA GRIMA, E. 2014. Cultivation and anaerobic digestion of Scenedesmus spp. grown in a pilot-scale open raceway. Algal Research, 5, 95-102.

 

Khanh Tran, Sonia Heaven, Charles Banks. Effect of thermochemical treatment on anaerobic digestion of a mixed microalgal culture grown in a technical-scale open raceway. Conference Proceedings, Biogas Science 2014, Vienna Austria 27-30 October 2014, ISBN 978-3-900932-21-3. Universität fürBodenkultur, Vienna Austria. 2014

 

Khanh Tran, Sonia Heaven, Charles Banks. Anaerobic digestion of a mixed microalgal culture grown in a technical-scale open raceway. AD 13 Proceedings, 13th World Congress on Anaerobic Digestion, Santiago de Compostela, Spain 25-28 June 2013

 

Trần Công Khánh, 2000. Một số kết quả nghiên cứu bước đầu về đa dạng sinh học ở hồ Hoàn Kiếm. Kỷ yếu Hội nghị Sinh học Quốc gia, Hà Nội tháng 8/2000. Trang 539-542.

 

Trần Kông Tấu, Trần Công Khánh, 1998. Chất lượng nước ngầm phục vụ nước sinh hoạt ở khu vực phía nam thành phố Hà Nội. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia về Hóa học và Công nghệ hóa học với chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Hà nội tháng 1/1998. trang 257-264.

 

Trần Kông Tấu, Trần Công Khánh, Hoàng Bích Hồng, 1997. So sánh các phương pháp phân tích thành phần cơ giới đất và ứng dụng ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đất, số 9/1997.

 

Trần Công Khánh, 1996. Chất lượng nước trong hệ thống kênh Phú Ninh và nước sinh hoạt ở vùng ven biển thuộc tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, nước sinh hoạt khu vực Nam Thanh Xuân – Hà Nội. Tạp chí Khoa học Đất, số 7/1996.