Tiến sỹ, Giảng viên Nguyễn Lan Hương

Tiến sỹ, Giảng viên Nguyễn Lan Hương

Đăng bởi: BM Cấp thoát nước
14-06-2020
Thầy cô Bộ môn Cấp thoát nước

Họ tên

TS. NGUYỄN LAN HƯƠNG

Cơ quan

Bộ môn Cấp thoát nước

Chức vụ

Giảng viên

Điện thoại

 

Email

Huongnl2@nuce.edu.vn

Quá trình đào tạo

 

 • Tiến sỹ: 2013– 2016, Đại học Tokyo, Nhật Bản.
 • Thạc sỹ: 2009– 2011, Đại học Tokyo, Nhật Bản.
 • Đại học: 2003-2008, Đại học Xây dựng

Giảng dạy

Các môn học:

 • Máy thủy lực
 • Công trình thu - Trạm bơm Cấp thoát nước
 • Mạng lưới thoát nước

 

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Kỹ thuật tài nguyên nước
 • Kỹ thuật xử lý nước và nước thải
 • Năng lượng tái tạo và Biến đổi khí hậu
 • Quản lý môi trường và phát triển bền vững

Công bố khoa học

 • Nguyen Lan Huong, Fukushi Kensuke (2019), Social and financial considerations of small hydro electricity supply for rural communities - The case study of Vu Gia Thu Bon river basin, Vietnam. Hanoi Publishing house. Vietnam Japan Science and Technology Symposium - Towards sustainable development Proceedings.
 • Nguyen Lan Huong, Fukushi Kensuke (2019), Addressing Climate Change in the Water Sector: The Study of Run-of-river Hydro Power Potential in Vu Gia- Thu Bon River Basin of Vietnam. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science: Conference proceeding of the 4th International Forum on Sustainable in Asia.
 • Mahdi Iklayel, Nguyen Lan Huong (2017), Integrated Approaches to Water Resource and Solid Waste Management for Sustainable Development.John Wiley & Sons. Sustainable Development, 25, 467–481.
 • Lan Huong Nguyen, Geetha Mohan, Pu Jian, Kazuhiko Takemoto, and Kensuke Fukushi  (2016), Low-carbon watershed management - Potential of greenhouse gas (GHG) reductions from wastewater treatment in rural Vietnam. Hindawi publisher. The Scientific World Journal, Volume 2016, Article ID6523217, 12 pages.
 • Nguyen Lan Huong, Yamaji Eiji (2012), Farmers and Wastewater Management - A Case Study of Integrated Urban Wastewater Management and Agriculture in Hanoi, Vietnam. International Journal of Environment and Rural Development, Vol3-1,162-167.