Thông báo Hội thảo quốc tế lần thứ 7 về Xử lý nước thải sinh hoạt theo mô hình phân tán ở châu Á

Thông báo Hội thảo quốc tế lần thứ 7 về Xử lý nước thải sinh hoạt theo mô hình phân tán ở châu Á

Đăng bởi: BM Cấp thoát nước
08-07-2019
Tin tức
"Thông báo Hội thảo quốc tế lần thứ 7 về Xử lý nước thải sinh hoạt theo mô hình phân tán ở châu Á".
Do Bộ Môi trường Nhật Bản, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, và Bộ Xây dựng Việt Nam tổ chức.
Hội thảo được sự hỗ trợ bởi: Hiệp hội Vệ sinh Nhật Bản và Hiệp hội Jokahsou Nhật Bản.
Ban thư ký: Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng và Trung tâm Đào tạo về Vệ sinh Môi trường Nhật Bản (JECES).
Thời gian: ngày 24 tháng 09 năm 2017.
Địa điểm: Army hotel, Hà Nội, Việt Nam.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người