Thạc sỹ, Giảng viên Trần Thúy Anh

Thạc sỹ, Giảng viên Trần Thúy Anh

Đăng bởi: BM Cấp thoát nước
14-06-2020
Thầy cô Bộ môn Cấp thoát nước

Họ tên

ThS Trần Thúy Anh

Cơ quan

Bộ môn Cấp thoát nước

Chức vụ

Giảng viên

Điện thoại

0985883187

Email

thuyanh49@gmail.com

Quá trình đào tạo

 

 • Thạc sỹ: 2010-2012, Đại học Tokyo, Nhật Bản
 • Đại học: 2004-2009, Đại học Xây dựng, Hà Nội

Giảng dạy

Các môn học:

 • Vi sinh vật nước
 • Cấp thoát nước

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Mô hình chất lượng nước
 • Đánh giá rủi ro ô nhiễm môi trường nước
 • Xử lý nước thải

Công bố khoa học

 • Trần Đức Hạ, Vi Thị Mai Hương, Trần Thúy Anh. Đánh giá hiệu quả trồng cây thủy trúc cho bãi lọc ngầm dòng chảy ngang để xử lý nước thải sinh hoạt vùng ven đô phía Bắc Việt Nam. Journal of Science and Technology in Civil Engineering NUCE 2019. 13 (2V), pp.63-72
 • Tran Duc Minh Hai, Tran Thuy Anh, Tran Duc Ha. A study on the characteristics of sludge on the drainage system of To Lich river basin to improve sludge management. Proceeding of 12th ISE 2018, Tokyo, Japan, a11-2613739.
 • Tran Duc Ha, Tran Thuy Anh, Tran Duc Minh Hai. Evaluation of the quality of drainage sludge in Tolich river basin and the proposal of suitable management solutions. Journal of science and technology in civil engineering. ISSN 1859-2996, vol. 12, No.3 (4-2018), pp.113-122.
 • Trần Thúy Anh, Cao Văn Quý, Kensuke Fukushi, Trần Đức Hạ (2012). Đánh giá nguy cơ rủi ro chất lượng nước sông Rế cho kế hoạch cấp  nước an toàn nhà máy nước An Dương – Hải Phòng. Tạp chí”Cấp thoát nước Việt Nam” ISSN 1859-3623, số Số 4(85), T6/2012, trang 37-41.
 • Trần Đức Hạ, Nguyễn Quốc Hoà, Trần Thuý Anh (2009). Nghiên cứu tuần hoàn nước rỉ có bổ sung sunfat cho các bãi chôn lấp rác thải đô thị nhỏ. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Công nghệ xử lý chất thải đô thị và khu công nghiệp, 28/3/2009.