Thạc sỹ, Giảng viên Nguyễn Việt Anh

Thạc sỹ, Giảng viên Nguyễn Việt Anh

Đăng bởi: BM Cấp thoát nước
14-06-2020
Thầy cô Bộ môn Cấp thoát nước

Họ tên

ThS. NGUYỄN VIỆT ANH

Cơ quan

Bộ môn Cấp thoát nước

Chức vụ

 

Điện thoại

 

Email

anhnv3@nuce.edu.vn; nvanhctn@gmail.com

Quá trình đào tạo

 

 • Thạc sỹ: từ năm 2004 – đến năm 2007, Đại học Bách khoa Minsk, CH Belarus
 • Đại học: từ năm 1997 – đến năm 2002, Đại học Bách khoa Hà Nội

Giảng dạy

Các môn học:

 • Hướng dẫn thực hành môn học Hóa nước & Hóa môi trường;
 • Hướng dẫn thực hành môn Vi sinh vật nước;
 • Hướng dẫn thực hành môn học Bảo vệ nguồn nước;
 • Hướng dẫn thực hành môn học Xử lý nước thải;
 • Hướng dẫn thực hành môn học Xử lý nước cấp.

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Công nghệ nước và nước thải
 • Đánh giá tác động môi trường
 • Vệ sinh chi phí thấp
 • Thu gom, xử lý nước mưa

Công bố khoa học (Danh mục các bài báo khoa học, sách… - Liệt kê theo thứ tự từ mới nhất ngược về trước, ví dụ từ năm 2019, 2018…2010)

 • Trần Đức Hạ, Trần Hoàng Anh, Nguyễn Việt Anh, Trần Hoài Sơn. Nghiên cứu xác định liều lượng hóa chất tối ưu cho quá trình xử lý nước thải hầm lò tại mỏ than Mạo Khê. Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng (ĐHXD) ISSN 1859-2996. Số 18, tháng 2/2014, trang 26-32.
 • Trần Đức Hạ, Trần Hoàng Anh, Trần Hoài Sơn, Nguyễn Việt Anh. Xác định liều lượng hóa chất keo tụ trong quá trình xử lý nước thải hầm lò mỏ than. Tạp chí”Cấp thoát nước Việt Nam” ISSN 1859-3623, số 6(93), T11/2013, trang 36-40.
 • Dang Thi Thanh Huyen, Tran Duc Ha, Tran Hoai Son, Nguyen Viet Anh, H.M. Zaw. Application of  UF membrane process for coalmine wastewater treatment for reuse. The 11th International Symposium onSoutheast Asian Water Environment, Thailand, November 26-28. 2014. pp. 137-144
 • Tran Duc Ha, Nguyen Quoc Hoa, Nguyen Viet Anh. Study on natural stabilization of urban sewerage sludge on experimental pilot laboratory scale. Proceeding of The International Conference on Sustainable Built  Environmental for now and future.
 •