Thạc sỹ, Giảng viên Đào Thị Minh Nguyệt

Thạc sỹ, Giảng viên Đào Thị Minh Nguyệt

Đăng bởi: BM Cấp thoát nước
14-06-2020
Thầy cô Bộ môn Cấp thoát nước

Họ tên

ThS ĐÀO THỊ MINH NGUYỆT

Cơ quan

Bộ môn Cấp thoát nước

Chức vụ

Giảng viên

Điện thoại

 

Email

nguyetdtm@nuce.edu.vn

Quá trình đào tạo

 

  • Thạc sỹ: từ năm 2009 – đến năm 2010 , Đại học Quốc gia về Nước và Môi trường Strasbourg (ENGEES), Pháp
  • Đại học: từ năm 2007 – đến năm 2009, Trường Chuyên ngành Giao thông công chính, Nhà và Công nghiệp (ESTP), Pháp
  • Đạo học: từ năm 2003 – đến năm 2007, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội 

Giảng dạy

Các môn học:

  • Công trình thu – Trạm bơm
  • Cấp thoát nước

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Công nghệ xử lý nước cấp
  • Mô phỏng toán học trong xử lý nước cấp và nước thải

Công bố khoa học

  • The-anh Nguyen, Nguyet Thi-minh Dao, Bing Liu, Mitsuharu Terashima, Hidenari Yasui (2019), Computational Fluid Dynamics Study on Attainable Flow Rate in a Lamella Settler by Increasing Inclined Plates, Journal of Water and Environment Technology, ISSN: 1348-2165
  • M. Bassan, N. Dao, V. A. Nguyen, C. Holliger, L. Strande (2014). Technologies for sanitation: how to determine appropriate sludge treatment strategies in Vietnam . Báo cáo tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 37th WEDC, chủ đề “Nước và Vệ sinh môi trường bền vững cho một thế giới đang phát triển”, 15-19.9.2014, Hà Nội, Việt Nam. (bằng Tiếng Anh). Xuất bản trong sách: “Nước và Vệ sinh môi trường bền vững cho một thế giới đang phát triển”. Shaw R., Nguyen Viet Anh, Dang Thi Thanh Huyen (Ed.). ISBN: 978-604-82-1337-4. trang 209-215. Nhà xuất bản Xây dựng, Việt Nam.
  • PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, ThS. Nguyễn Phương Thảo, ThS. Đào Thị Minh Nguyệt, ThS.Vũ Thị Hoài Ân, ThS. Vũ Thị Minh Thanh (2013). Tiết kiệm và tận thu năng lượng trong hệ thống cấp nước và thoát nước, Tạp chi Cấp thoát nước (ISSN: 1859-3623)