Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp Trần Thị Hiền Hoa

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp Trần Thị Hiền Hoa

Đăng bởi: BM Cấp thoát nước
14-06-2020
Thầy cô Bộ môn Cấp thoát nước

Họ tên

PGS.TS TRẦN THỊ HIỀN HOA

Cơ quan

Bộ môn Cấp thoát nước

Chức vụ

Phó trưởng Bộ môn

Điện thoại

091.651.1818

Email

hoatth@nuce.edu.vn

Quá trình đào tạo

 

 • Tiến sỹ: từ năm 2003 đến năm 2006, Trường Đại học Kumamoto, Nhật Bản.
 • Thạc sỹ: từ năm 2000 đến năm 2002, Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan
 • Đại học: từ năm 1995 đến năm 2000, Trường Đại học Xây dựng.

Giảng dạy

Các môn học:

 • Xử lý nước cấp
 • Cấp nước và Vệ sinh chi phí thấp
 • Cấp nước quy mô nhỏ
 • Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp
 • Cấp thoát nước

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Công nghệ xử lý nước và nước thải;
 • Cấp nước và vệ sinh chi phí thấp bền vững;
 • Kiểm soát ô nhiễm môi trường đô thị và khu công nghiệp;
 • Công nghệ xử lý chất thải và chất thải rắn; …

Công bố khoa học

A. Sách đã xuất bản:

 • Nguyễn Việt Anh, Trần Hiếu Nhuệ, Trần Thị Hiền Hoa, Nguyễn Phương Quý, Phạm Tuấn Linh (2018). Vận hành và bảo dưỡng các nhà máy xử lý nước thải tập trung. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. ISBN: 978-604-67-1016-5.
 • Trần Đức Hạ, Trần Thị Việt Nga, Đặng Thị Thanh Huyền, Trần Thị Hiền Hoa. Kỹ thuật màng lọc trong xử lý nước cấp và nước thải. NXB Xây dựng, 2017. ISBN: 978-604-82-2240-6.
 • Trần Đức Hạ, Trần Thị Hiền Hoa, Nguyễn Quốc Hòa, Trần Công Khánh, Trần Thị Việt Nga, Lê Thị Hiền Thảo. Cơ sở hóa học và vi sinh vật học trong kĩ thuật môi trường. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2011.

B. Bài báo:

 • Tran Thi Hien Hoa (2017). Removal of nitrogen compounds in slaughterhouse wastewater by using anaerobic ammonium oxidation process. Journal of Science and Technology in Civil Engineering. 11 (6), 186-190. ISSN 1859-2996.
 • Tran Thi Hien Hoa (2017). Study on ammonium removal capability in domestic wastewater from dormitory of national university of civil engineering. Journal of Science and Technology in Civil Engineering. 11 (6), 191-197. ISSN 1859-2996.
 • Trần Hiếu Nhuệ, Trần Thị Hiền Hoa, Lương Ngọc Khánh (2017).Tình hình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ở Việt Nam và những thách thức. Kỷ yếu Hội thảo“Khoa học và công nghệ với vấn đề cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường”. Bộ Tài nguyên & Môi trường và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Hà Nội, 26/4/2017.
 • Trần Hiếu Nhuệ, Trần Thị Hiền Hoa, Lương Ngọc Khánh (2017).Công nghệ xử lý nước thải đô thị đang áp dụng tại Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo “Khoa học và công nghệ với vấn đề cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường”. Bộ Tài nguyên & Môi trường và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Hà Nội, 26/4/2017.
 • Tran Thi Hien Hoa, Nguyen Thi My Hanh and Tetufumi Watanabe (2017). Evaluate the ammonium removal capabilities of anammox sludge in a fixed bed reactor using felibendy cubes as biomass carrier. Proceeding of “International Workshop on Environmental & Architectural Design for Sustainable Development”, pp. 94-106. Construction Publishing House, (ISSN: 2333-911X; EISSN: 2333-9128).
 • Tran Thi Hien Hoa, Nguyen Thi My Hanh and Tetufumi Watanabe (2016). Evaluation of the Ammonium Removal Capability inFluidized Bed Reactor using FELIBENDY as Biomass
  Carrier. Journal of Civil Engineering and Architecture Research. Vol. 3, No. 11, pp. 1800-1806 (ISSN: 2333-911X; EISSN: 2333-9128).
 • Trần Thị Hiền Hoa, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thúy Liên, Tetufumi Watanabe (2016). Đánh giá khả năng loại bỏ amôni ứng dụng quá trình anammox trong bể phản ứng môi trường tầng cố định sử dụng vật liệu mang felibendy dạng khối. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng – Ngôn ngữ tiếng Anh, Số 31, 127-133, 10-2016 (ISSN 1859-2996).
 • Trần Thị Hiền Hoa, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thúy Liên, Tetufumi Watanabe (2016). Đánh giá hiệu quả loại bỏ amôni trong nước thải bằng quá trình anammox sử dụng vật liệu mang là felibendy dạng khối trong bể phản ứng môi trường tầng lưu động và môi trường tầng cố định. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KH và Công nghệ Trường ĐH Xây dựng lần thứ 17, Tập II, 241-247, 2016 (ISBN: 978-604-82-1983-3).
 • Trần Thị Việt Nga, Trần Đức Hạ, Dương Thu Hằng, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Thúy Liên, Trần Thị Hiền Hoa(2016). Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ màng trong xử lý nước thải phù hợp điều kiện của Việt Nam: Kết quả đạt được và triển vọng. Tạp chí Cấp thoát nước, Số 6[110], 54-57, 2016 (ISSN 1859-3623).
 • Trần Thị Hiền Hoa, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thúy Liên (2016). Đánh giá khả năng loại bỏ amôni trong bể phản ứng môi trường tầng lưu động ứng dụng quá trình anammox. Tạp chí Cấp thoát nước, Số 6[110], 58-61, 2016 (ISSN 1859-3623).
 • Nguyen Thi My Hanh, Tran Thi Hien Hoa, Nguyen Thuy Lien, Tetufumi Watanabe (2016). Comparison of Nitrogen Removal Capability by Anammox Process in Fluidized Bed Reactor and Fix Bed Reactor. Proceeding of The 12th International Symposium on Southeast Asia Water Environment (SEAWE2016), pp. 253-260, Nov., 2016. NXB Xây dựng.  Hanoi, Vietnam.
 • Trần Hiếu Nhuệ, Trần Thị Hiền Hoa (2016). Tại sao Hà Nội ngập và kiến nghị giải pháp khắc phục tình trạng úng ngập. Tạp chí Cấp thoát nước, Số 4 (108), 34-36, 2016 (ISSN 1859-3623).
 • Trần Hiếu Nhuệ, Trần Thị Hiền Hoa(2015). Sơ bộ đánh giá về tình hình xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng các nhà máy/trạm xử lý nước thải đô thị, khu công nghiệp Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Các công trình hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị bền vững, 207-216. NXB Xây dựng – Hà Nội, tháng 5, 2015. (ISBN: 978 – 604 – 82 – 1585 – 9).
 • Trần Hiếu Nhuệ, Trần Thị Hiền Hoa(2015). Tình hình đào tạo và kiến nghị giải pháp nâng cao năng lực đào tạo về môi trường cho các trường đại học về công nghệ và kỹ thuật môi trường (Training situation and propose solutions to improve the environmental training capacity of universities of environmental technology and engineering. Tạp chí Xây dựng, Vol. 4/2015, 103-105. (ISSN 0866-0762).
 • Tran Thi Hien Hoa, Luong Ngoc Khanh and Kenji Furukawa (2014). Comparisons nitrogen removal capacities by anammox process using different biomass carriers. Proceeding the 11th International Symposium on Southeast Asian Water Environment (SEAWE 11). Thailand. November, 2014.
 • T. H. H. Tran, N. K. Luong & K. Furukawa (2014). Anammox treatment performances using polyethylene sponge as a biomass carrier. Proceeding 37th WEDC International Conference of “Sustainable water and sanitation servicesfor all in a fast changing world”. 849-854, Hanoi, Vietnam.
 • Tran Thi Hien Hoa, Luong Ngoc Khanh, Kenji Furukawa (2013). Comparisons nitrogen removal capacities by anammox process using different biomass carriers. Proceedings of International Symposium on New Technologies for Urban Safety of Mega Cities in Asia” (USMCA2013). 935-944. Hanoi, October, 2013. (ISBN: 4-903661064-4)
 • Trần Hiếu Nhuệ, Trần Thị Hiền Hoa, Lương Ngọc Khánh, Trần Thị Hồng Minh (2012). Công nghệ xử lý nước thải hiện đang được áp dụng tại Việt Nam.Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân, Vol. 3(4), 52-69, 8/2012.
 • Trần Hiếu Nhuệ, Trần Thị Hiền Hoa(2009). Môi trường và Khu công nghiệp, chế xuất.Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường Công an. Tổng cục Kỹ thuật – Bộ Công an; 30-33.
 • Trần Hiếu Nhuệ, Trần Thị Hiền Hoa (2008). Vệ sinh sinh thái (eco-san) với tính ưu việt và triển vọng ở Việt Nam. Kỷ yếu “Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 3". Hà Nội, 12/ 2008.
 • Tran Thi Hien Hoa, Luong Ngoc Khanh, Yuichi Fuchu, Y. S. Ge and Kenji Furukawa (2008). Anammox treatment performances using polyethylene sponge as a biomass carrier. Japanese Journal of Water Treatment Biology, Vol. 44 (3), 121-128.
 • Tran Thi Hien Hoa, Warounsak Liamleam, Ajit P. Annachhatre (2007). Lead removal through biological sulfate reduction process. Bioresource Technology, Vol. 98, iss. 13, 2538–2548.
 • Tran Thi Hien Hoa (2006). Studies on Nitrogen removal by the anammox process using various biomass carrier with different reactor configurations. Ph.D. Dissertation, Kumamoto University, Japan.
 • Tran Thi Hien Hoa, Luong Ngoc Khanh, Liu Zhijun, Takao Fujii, Muneshige Kinoshita, Hiroyuki Okamoto and Kenji Furukawa (2006). Anammox treatment performance using malt ceramics as a biomass carrier. Japanese Journal of Water Treatment Biology, Vol. 42, No. 4, 159-168.
 • Tran Thi Hien Hoa, Luong Ngoc Khanh, Liu Zhijun, Takao Fujii, Joseph D. Rouse and Kenji Furukawa (2006). Nitrogen removal by immobilized anammox sludge using PVA gel as biocarrier. Japanese Journal of Water Treatment Biology, Vol. 42, No. 3, 139-149.
 • Phạm Khắc Liệu, Trần Thị Hiền Hoa, Lương Ngọc Khánh, Trần Hiếu Nhuệ, Kenji Furukawa (2005). Ôxi hóa kỵ khí ammoni để loại bỏ nitơ trong nước thải và triển vọng áp dụng ở Việt Nam. Tạp chí Xây dựng, Số 452, trang 41-45.
 • Tran Thi Hien Hoa, Luong Ngoc Khanh, Joseph D. Rouse and Kenji Furukawa (2005). Treatment Performance of Anammox Fluidized bed Reactor using PVA gel beads. Proceeding of the 42thSymposium of theSociety for Biotechnology, No 1B16-5, Section BTsukuba (Japan), Nov., 2005.
 • Liu Zhijun,Tran Thi Hien Hoa, Masaharu Takuwa, Luong Ngoc Khanh and Kenji Furukawa (2005). Nitrogen removal using anammox process in different biomass carriers.Proceedings of the IWA International Conference 2005 (FUWWS-XIAN 2005), pp. 289-294, Xian (China), May, 2005.
 • Tran Thi Hien Hoa, Liu Zhijun, Luong Ngoc Khanh and Kenji Furukawa (2005). Nitrogen removal using attached immobilized anammox sludge on PVA gel beads. Proceedings of annual symposium of Japan Society of Civil Engineers (JSCE), pp. 965-966, Fukuoka (Japan), March, 2005.
 • Joseph D. Rouse, Takao Fujii, Hiroyuki Sugino, H. Tran and Kenji Furukawa (2005). PVA-gel beads as a biomass carrier for anaerobic oxidation of ammonium in a packed-bed reactor. Proceedings of 5th International Exhibition and Conference on Environmental Technology (Heleco 2005), No. O-B356 (CD-ROM), Athens (Greece), February, 2005.
 • Tran Thi Hien Hoa, Liu Zhijun, Luong Ngoc Khanh and Kenji Furukawa (2004). Nitrogen removal using attached immobilized anammox sludge on PVA gel beads. Proceeding of the 42th Symposium of the Japanese Society of Water Treatment Biology, No C-14, Section C, Tsukuba (Japan), November, 2004.
 • Tran Thi Hien Hoa (2002). Studies on lead removal through biological sulfate reduction process. Master Thesis, AIT, Thailand.