Xử lý nước thải đô thị bằng công nghệ MBR

Xử lý nước thải đô thị bằng công nghệ MBR

04-07-2018
Nghiên cứu - Ứng dụng - Triển khai

Công nghệ XLNT bằng MBR phù hợp để xử lý loại nước thải đô thị và công nghiệp ở các khu vực có yêu cầu xả thải cao, eo hẹp về quỹ...