THE KURITA WATER AND ENVIRONMENT FOUNDATION: BUSINESS MATCHING WORKSHOP AND YOUNG RESEARCHER GRANT AWARDING CEREMONY

THE KURITA WATER AND ENVIRONMENT FOUNDATION BUSINESS MATCHING WORKSHOP AND YOUNG RESEARCHER GRANT AWARDING CEREMONY: “Industrial...

Hội thảo quốc tế Quản lý nước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Hội Cấp thoát nước Việt Nam và Bộ Xây dựng phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế: “Quản lý nước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững...

Xử lý nước thải đô thị bằng công nghệ MBR

Xử lý nước thải đô thị bằng công nghệ MBR

04-07-2018
Nghiên cứu - Ứng dụng - Triển khai

Công nghệ XLNT bằng MBR phù hợp để xử lý loại nước thải đô thị và công nghiệp ở các khu vực có yêu cầu xả thải cao, eo hẹp về quỹ...