Giới thiệu Sách : cấp thoát nước

Giới thiệu Sách : cấp thoát nước

Đăng bởi: BM Cấp thoát nước
07-08-2015
Thư viện ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước

GIới thiệu về quyển sách " cấp thoát nước " . cuốn sách không thể thiếu cho sinh viên theo học ngành môi trường nước

Cuốn sách " Cấp thoát nước " trình bày các vấn đề cơ bản về kỹ thuật và công nghiệp cấp thoát nước: Từ khâu tính toán, thiết kế, lắp đặt, xây dựng tới khâu quản lý, vận hành các hệ thống cấp thoát nước bên trong và bên ngoài công trình thuộc các đô thị, nhà ở, nhà công cộng và nhà công nghiệp.
 
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
Tác giả: Nhiều tác giả

Trong thời đại hiện nay, " Môi trường và phát triển bền vững " là những vấn đề được nhiều nước và nhiều tổ chức quốc tế quan tâm. Ở một khía cạnh nào đó, để góp phần đảm bảo cho môi trường không bị suy thoái và phát triển một cách bền vững thì phải chú ý giải quyết vấn đề " cung cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thiên nhiên, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường " một cách hợp lý nhất. Cung cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường là một nhu cầu cấp bách cho mọi người, mọi nước trên thế giới. Một bộ phận của vấn đề này là sự ô nhiễm nước. Sự tổn hại và đau sót to lớn của loài người là bị mắc những bệnh tật mà đáng lẽ có thể khắc phục được nếu như bố trì hệ thống cấp nước, thoát nước một cách thích hợp và giải quyết tình trạng ô nhiễm nước do chất thải sinh hoạt và công nghiệp gây ra.

Sách gồm 5 phần, 32 chương:
Phần 1: Cấp nước bên ngoài công trình
Chương 1: Khái niệm chung về hệ thống cấp nước
Chương 2: Nguồn nước và công trình thu nước
Chương 3: Xử lý nước thiên nhiên
Chương 4: Mạng lưới cấp nước
Chương 5: Trạm bơm, bể chứa, đài nước
Phần 2: Thoát nước bên ngoài công trình
Chương 6: Các hệ thống và sơ đồ thoát nước
Chương 7: Thiết kế mạng lưới thoát nước
Chương 8: Cấu tạo và xây dựng mạng lưới thoát nước
Chương 9: Mạng lưới thoát nước mưa và thoát nước chung
Chương 10: Trạm bơm nước bẩn - nước mưa
Chương 11: Thành phần và tính chất nước thải - Các phương pháp xử lý
Chương 12: Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học
Chương 13: Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học
Chương 14: Các công trình xử lý bùn cặn
Chương 15: Các công trình khử trùng và xả nước thải ra nguồn
Phần 3: Hệ thống cấp nước lạnh trong nhà
Chương 16: Khái niệm chung về hệ thống nước lạnh trong nhà
Chương 17: Đường ống dẫn nước vào nhà và đồng hồ đo nước
Chương 18: Mạng lưới cấp nước bên trong nhà
Chương 19: Các công trình của hệ thống cấp nước trong nhà
Chương 20: Các hệ thống cấp nước đặc biệt trong nhà
Chương 21: Quản lý kỹ thuật hệ thống cấp nước bên trong nhà
Phần 4: Hệ thống thoát nước trong nhà
Chương 22: Khái niệm chung về hệ thống thoát nước trong nhà
Chương 23: Mạng lưới thoát nước trong nhà
Chương 24: Các hệ thống thoát nước đặc biệt trong nhà
Chương 25: Các công trình của hệ thống thoát nước trong nhà
Chương 26: Quản lý kỹ thuật hệ thống thoát nước trong nhà
Chương 27: Thiết kế hệ thống cấp thoát nước trong nhà
Phần 5: Cấp nước nóng
Chương 28: Khái niệm chung về hệ thống cấp nước nóng
Chương 29: Chuẩn bị và dự trữ nước nóng
Chương 30: Mạng lưới cấp nước nóng
Chương 31: Quản lý hệ  thống cấp nước nóng
Chương 32: Hệ thống cấp thoát nước tiểu khu
Phụ lục
Tài liệu tham khảo