Thông báo Hội thảo quốc tế lần thứ 7 về Xử lý nước thải sinh hoạt theo mô hình phân tán ở châu Á

Thông báo Hội thảo quốc tế lần thứ 7 về Xử lý nước thải sinh hoạt theo mô hình phân tán ở châu Á

Đăng bởi: BM Cấp thoát nước
06-09-2019
Tin tức
"Thông báo Hội thảo quốc tế lần thứ 7 về Xử lý nước thải sinh hoạt theo mô hình phân tán ở châu Á".
- Đơn vị tổ chức: Bộ Môi trường Nhật Bản, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, và Bộ Xây dựng Việt Nam tổ chức.
- Hội thảo được sự hỗ trợ bởi: Hiệp hội Vệ sinh Nhật Bản và Hiệp hội Jokahsou Nhật Bản.
- Ban thư ký: Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng và Trung tâm Đào tạo về Vệ sinh Môi trường Nhật Bản (JECES).
- Thời gian: ngày 24 tháng 09 năm 2017.
- Địa điểm: Army hotel, Hà Nội, Việt Nam.
Liên hệ:
Dr. (Ms.) Nguyen Lan Huong: lanhuong1184@gmail.com (IESE http://www.iese.vn/)
Dr. (Ms.) Yurie Shirakawa: shirakawa@jeces.or.jp (JECES http://jeces.or.jp/en/index.html)

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người