Nghiên cứu phát triển mô hình nhà tiêu sinh thái kiểu mới cho nông thôn Việt Nam

Bộ môn CTN, Viện KHKTMT và Tập đoàn Lixil (Nhật Bản) hợp tác nghiên cứu phát triển mô hình nhà tiêu sinh thái kiểu mới, cho phép r...