Tiến sĩ, Giảng viên Phạm Tuấn Hùng

Tiến sĩ, Giảng viên Phạm Tuấn Hùng

Đăng bởi: BM Cấp thoát nước
14-06-2020
Thầy cô Bộ môn Cấp thoát nước

 

 

Học hàm, học vị + Họ tên

TS. Phạm Tuấn Hùng

Cơ quan

Bộ môn Cấp thoát nước – Môi trường nước

Chức vụ

Phó trưởng Bộ môn

Điện thoại

+84 988 525 066

Email

pthhuce@gmail.com

Quá trình đào tạo

Tiến sỹ: 1999 – 2002

Thạc sỹ: 1995

Đại học: 1990 – 1995

Giảng dạy

- Mô hình chất lượng nước

- Máy thủy lực

- Công trình thu – Trạm bơm

- Điện động lực và Tự động hóa Hệ thống CTN

- Bảo vệ nguồn nước

- Cấp nước dân dụng và công nghiệp

- Xử lý nước thiên nhiên

Lĩnh vực nghiên cứu

- Các quá trình xử lý nước và nước thải

- Tối ưu hóa các hệ thống cấp thoát nước