Thạc sỹ, Giảng viên NguyễnThúy Liên

Thạc sỹ, Giảng viên NguyễnThúy Liên

Đăng bởi: BM Cấp thoát nước
14-06-2020
Thầy cô Bộ môn Cấp thoát nước

Họ tên

ThS NGUYỄN THÚY LIÊN

Cơ quan

Bộ môn Cấp thoát nước

Chức vụ

 

Điện thoại

0983215529/02439950691

Email

Thuylien22.08@gmail.com

Quá trình đào tạo

 

  • Thạc sỹ: từ năm 2014đến năm 2016, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học: từ năm 2007 đến năm 2011, Đại học Giáo Dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

Giảng dạy

Các môn học:

  • Thực hành môn học Hóa nước hóa môi trường;
  • Thực hành môn học Bảo vệ nguồn nước;
  • Thực hành môn học Xử lý nước thải;
  • Thực hành môn học Xử lý nước cấp;
  • Thực hành môn học Vi sinh vật

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Công nghệ nước và nước thải
  • Đánh giá tác động môi trường

Công bố khoa học

  • Nguyen Thuy Lien, Vu Ngoc Duy, Cao The Ha, Tran Thi Viet Nga. Evaluation of the effects of local activated charcoal on the adsorption reactive blue 19 (BB19) reactive dye.'the 12th International Symposium on Ecohydraulics (ISE 2018)