Undergraduate - Graduate - Intership Courses
Cảm nhận về Chương trình đào tạo chất lượng cao Khoa kỹ thuật Môi trường, đại học Xây dựng (MNE)

Cảm nhận về Chương trình đào tạo chất lượng cao Khoa kỹ thuật Môi trường, đại học Xây dựng (MNE)

20-08-2015

Cảm nhận của một số bạn học viên trong 150 sinh siên ưu tú của chương trình Kỹ sư môi trường chất lượng cao (MNE). Bài viết có giá trị tham khảo tốt cho các bạn...

International Co-operation