THE KURITA WATER AND ENVIRONMENT FOUNDATION: BUSINESS MATCHING WORKSHOP AND YOUNG RESEARCHER GRANT AWARDING CEREMONY

THE KURITA WATER AND ENVIRONMENT FOUNDATION: BUSINESS MATCHING WORKSHOP AND YOUNG RESEARCHER GRANT AWARDING CEREMONY

Đăng bởi: BM Cấp thoát nước
27-08-2020
Nghiên cứu - Ứng dụng - Triển khai

THE KURITA WATER AND ENVIRONMENT FOUNDATION BUSINESS MATCHING WORKSHOP AND YOUNG RESEARCHER GRANT AWARDING CEREMONY: “Industrial Water Pollution Control and Business Opportunities in Vietnam” Date: 28th September 2019 Time: 13.30 – 18.45. Venue: G3 Conference Hall, NUCE. No. 55 Giai Phong Road, Hanoi, Vietnam

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Không có mô tả ảnh.